Begroting en tarieven waterschapsbelasting 2023 vastgesteld

Gepubliceerd op 17 november 2022

Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. De opgaven van het waterschap om de leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen zijn groot. Het waterschap besteedt komend jaar ruim 152 miljoen aan waterveiligheid, een toekomstbestendig watersysteem en schoon water.

De stijgende kosten, onder andere voor energie en materialen, zorgen ervoor dat de tarieven voor de waterschapsbelastingen omhoog gaan. Door de inzet van reserves wordt de verhoging beperkt. Een gezin met kinderen en een eigen woning, betaalt in 2023 gemiddeld 15 euro per jaar meer aan waterschapsbelastingen dan vorig jaar.

De begroting en de tarieven voor 2023 zijn 16 november vastgesteld in het algemeen bestuur.

Een watersysteem dat klaar is voor de toekomst

Het veranderende klimaat vraagt om steeds meer maatregelen om ons gebied klimaatbestendig te houden. Meer smelt- en regenwater vanuit andere landen in de rivier de Lek zorgt vaker voor hogere waterstanden op de rivier. Het waterschap versterkt de Lekdijk zodat deze dijk voldoende sterk is om dit water te keren. De dijk wordt over een lengte van 55 km versterkt. De uitvoering van het eerste traject bij Salmsteke is inmiddels gestart.

Ook komen steeds vaker lange periodes van droogte voor. Daarom investeert het waterschap in maatregelen om overtollig water beter vast te houden. Dat doen we met waterinfiltratiesystemen, waterbuffers en meer ruimte voor water. Om het water in sloten en kanalen schoner te maken, investeren we extra in het verwijderen van probleemstoffen, zoals medicijnresten, uit het water.

Ook is er extra geld nodig voor digitalisering. Digitalisering biedt enerzijds slimme oplossingen voor waterbeheer, maar kent ook risico’s. Het extra geld is bestemd voor investeringen in de ICT-infrastructuur, informatieveiligheid en cybersecurity.

Samen met

‘We zullen onze leefomgeving aan moeten passen aan weersextremen door vooral in stedelijke gebieden meer ruimte te maken voor groen en water. Om dat voor elkaar te krijgen zullen we samen aan de slag moeten: overheden, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners’, aldus Els Otterman, portefeuillehouder financiën bij het waterschap.

In 2023 is  € 1,4 miljoen beschikbaar voor maatregelen die gemeenten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast in het stedelijk gebied te voorkomen.

Ook inwoners die plannen hebben om hun omgeving watervriendelijk te maken, kunnen gebruik maken van een subsidie, de Blauwe bewonersinitiatieven. Hiervoor is komend jaar 200.000 euro gereserveerd.

Oplopende kosten energie en materiaal

Net als veel andere organisaties en inwoners heeft het waterschap te maken met explosief stijgende kosten voor energie en (bouw)materialen. In 2023 is de stijging van de energiekosten 5 miljoen euro.

Om te voorkomen dat deze stijgende kosten zorgen voor nog hogere belastingtarieven, onttrekt het  waterschap ruim 6 miljoen euro aan de reserves.

Wat betekent dit voor uw aanslag?

De waterschapsbelastingen gaan het komend jaar voor gezinnen gemiddeld met ongeveer 4,2% omhoog. Hoe dit uitwerkt voor uw aanslag, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of u een woning huurt of in eigendom heeft, of uw huishouden uit één persoon of uit meerdere personen bestaat of dat u eigenaar bent van een (agrarisch) bedrijf.

Waterschapsbelastingen bestaan namelijk uit verschillende onderdelen. Eigenaren van woningen betalen een tarief gebouwd. Dit tarief daalt, maar door de stijging van de WOZ-waarde van gebouwen, stijgen de lasten voor eigenaren van gebouwen. Ook het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt. Eenpersoonshuishoudens betalen dit tarief één keer, meerpersoonshuishoudens drie keer. Eigenaren van agrarische percelen en wegen betalen ook voor ongebouwde onroerende zaken. De waterschapsbelastingen voor een agrarisch bedrijf stijgen gemiddeld met 1%.

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2023.

Een grotere afbeelding van deze tabel vindt u elders op deze pagina.

Waterschapsbelastingen

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Belastingaanslag van de BghU

Vanaf medio januari ontvangen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.


Meer weten over de waterschapsbelastingen

Waarom waterschapsbelastingen?

In deze video leggen we uit waarom je waterschapsbelasting betaalt.

Grotere afbeelding van de tabel Rekenvoorbeelden tarieven 2023