Start inspraak ontwerp-projectplan Meijevliet

Gepubliceerd op 7 april 2020

Om de afvoer van overtollig water in de Meijevliet te verbeteren is het waterschap van plan om een deel van de Meijevliet te verbreden. Daarnaast wil het waterschap langs de Meijevliet een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen. Deze plannen staan beschreven in het ontwerp-projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’. Het projectplan ligt van 13 april t/m 22 mei ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie op de plannen indienen.

Rekening houden met natuur en cultuurhistorie

Langs het water wil het waterschap, over een lengte van 2,5 kilometer, een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. In zo’n oever is er meer ruimte voor planten en dieren om te schuilen en zich voort te planten. Natuurvriendelijke oevers dragen zo bij aan een goede waterkwaliteit en het verbeteren van de biodiversiteit. Onderdeel van de plannen is ook de aanleg van een vispassage tussen de Meijevliet en de Dwarswetering Noordzijderpolder.

In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische kade, die langs de Meijevliet ligt. De natuurvriendelijke oever wordt voor een groot deel parallel aan de Meijevliet gelegd, waardoor de landschappelijke waarde van de kade versterkt wordt. De eigenaren van de (aangrenzende) percelen zijn geïnformeerd over en betrokken bij het ontwerp.

Inspraak

Alle maatregelen staan  beschreven in het ontwerp projectplan. Dit plan en de bijlagen ziet u in de rechter kolom.

In verband met de corona-crisis kunt u het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap inzien. Tot en met 22 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap en sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Mailen kan ook naar arjan.koerhuis@hdsr.nl.


Achtergrondinformatie

De plannen aan de Meijevliet, zijn onderdeel van het raamwaterplan Bodegraven Noord. Op de pagina over de raamwaterplan en op de projectpagina van project Meijevliet, vindt u achtergrondinformatie over de plannen.