Plannen voor dijk- en oeververbetering Willeskop, tussen Montfoort en Oudewater, vastgesteld

Gepubliceerd op 28 maart 2024

De plannen om de werkzaamheden uit te voeren van project Dijk- en oeververbetering Willeskop, tussen Montfoort en Oudewater, zijn vastgesteld. Op het ontwerp-projectplan, dat van 13 december 2023 t/m 24 januari 2024 ter inzage heeft gelegen, zijn twee zienswijzen binnengekomen. Het college van Dijkgraaf en hoogheemraden heeft het projectplan op 26 maart 2024 vastgesteld.

Tussen Montfoort en Oudewater worden de dijk en oevers aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) opgeknapt. De dijk voldoet niet overal aan de veiligheidsnorm. De damwanden en beschoeiingen die de oever beschermen zijn veelal in slechte staat. Om weer te kunnen voldoen aan de veiligheidsnorm zijn werkzaamheden nodig.

Beroep

Het is mogelijk om als belanghebbende beroep in te stellen op de vaststelling van het projectplan. Meer informatie leest u op de pagina van het projectplan: Projectplan Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2.

Wat gaan we doen?

Om te zorgen dat de regionale waterkering veilig en betrouwbaar blijft, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. Het waterschap is eigenaar van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en zorgt voor het onderhoud van een groot deel van de dijken en oevers langs de GHIJ. Na een overdracht vanuit Rijkswaterstaat is het waterschap ook verantwoordelijk geworden voor de beschoeiing langs de oevers.

Rekening houden met wensen van bewoners en bedrijven

Bij het ontwerpen van de verbeteringen is rekening gehouden met de omgeving en het Ruimtelijk kwaliteitskader van de GHIJ. Waar mogelijk zijn ook de wensen van bewoners en bedrijven meegenomen. Verschillende constructies worden gebruikt, zoals houten damwanden van verschillende hoogtes en lengtes, omdat de hoogte van de grond langs de dijk varieert. Op plaatsen waar een houten damwand niet sterk genoeg is, wordt een Prolock damwand geplaatst, die bestaat uit een combinatie van een kunststofscherm met stalen buispalen.

Aanleggen van natuurvriendelijke oevers

Daarnaast worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de overgang van water naar land te verbeteren. Dit biedt meer ruimte aan planten en dieren, zoals oever- en onderwaterplanten die gedijen in drassige bodems en ondiep water. Deze geleidelijke overgang tussen land en water wordt ook wel een plas-dras zone genoemd en is belangrijk voor verschillende diersoorten, waaronder vissen, vogels, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren.

Bereikbaarheid van de GHIJ

De GHIJ is een belangrijke vaarroute voor de recreatievaart en in beperkte mate voor de beroepsvaart. Omdat op de GHIJ het ‘binnenvaartpolitieregelement’ (BPR) geldt moet de aannemer rekeningen houden met de regels en moet zij maatregelen nemen om de hinder te beperken. Het kan voorkomen dat de vaarweg voor korte duur wordt gestremd.

Planning en uitvoering

Het aanbestedingsproces waarin via een openbare aanbesteding een aannemer wordt gezocht is opgestart. Verwacht wordt voor de zomer een aannemer te kunnen contracteren. De uitvoering zal dan na de zomer starten. De verwachte uitvoeringsduur is ruim driekwart jaar.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het project kunt u vinden op de pagina over Willeskop: Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2 (uitvoering 2024). Hier staan ook de contactgegevens van de omgevingsmanager.