Start inspraak ontwerp-verkeersbesluit emissieloos varen op de Kromme Rijn

Gepubliceerd op 12 december 2023

Het waterschap wil met ingang van 1 januari 2025 het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn, alleen nog toestaan met elektrisch aangedreven boten. Dit bekent dat het varen met een boot die is aangedreven met een brandstofmotor vanaf dat moment verboden is. Dit verbod geldt voor het gedeelte van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en stuw Werkhoven in Bunnik.

Op de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en de stuw in Werkhoven geldt al lange tijd een algeheel verbod voor gemotoriseerd varen.

Het verbieden van brandstofmotoren legt het waterschap vast in een verkeersbesluit. Het ontwerp van dit verkeersbesluit ligt met ingang van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een reactie indienen.

Positieve bijdrage waterkwaliteit, vaarveiligheid en natuurwaarden

De verwachting is dat het vaarverbod bijdraagt aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de Kromme Rijn. De Kromme Rijn is een belangrijke watergang voor de Kaderrichtlijn water en voldoet nog niet aan de strenge Europese normen voor de waterkwaliteit. In 2027 moeten de doelen zijn gehaald. Om de effecten goed in beeld te brengen gaan we in 2024 een ecologische nulmeting uitvoeren.

Een verwacht neveneffect van het invoeren van emissieloos varen zijn het omlaag brengen van de recreatieve druk op dit deel van de Kromme Rijn en daarmee het verbeteren van de vaarveiligheid voor bijvoorbeeld kano’s en SUP’ers. Ook is de Kromme Rijn een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Met het verbod op boten met een brandstofmotor wordt het aantal vaarbewegingen beperkt en verwachten we de natuurwaarden in dit deel van de Kromme Rijn te vergroten.

Inspraak

Het concept verkeersbesluit ligt van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren. Het eenvoudigst is via een formulier elders op deze pagina. Maar het kan ook door een mail te sturen naar post@hdsr.nl , een brief te schrijven aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ in Houten of mondeling via ons Klant Contact Centrum (030 6345700).