Subsidie waterschap voor agrariërs die waterkwaliteit verbeteren

Gepubliceerd op 12 april 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem opengesteld per 12 april 2023. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering vraagt inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom wordt de subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem ook in 2023 weer opengesteld.
Er is dit jaar € 170.000 beschikbaar voor waterkwaliteitsmaatregelen.

Maatregelen

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën investeringen:

  1. De aanschaf van een drinkbak of een erfveegmachine: hiervoor geldt het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.000,-. Voor erfveegmachines is het maximum € 2.500,-. Er is voor maximaal 15 drinkbakken en 15 erfveegmachines subsidie beschikbaar.
  2. Voor de andere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een eerste openstellingstermijn tot en met 15 juli 2023. Na sluiting van deze termijn wordt de subsidie toegewezen aan goedgekeurde aanvragen. Als er in genoemde periode meer aanvragen binnenkomen dan er budget is, wordt de subsidie via loting toegewezen. Is er nog budget over, dan volgt een 2e ronde tot en met 30 november 2023. Hiervoor geldt dan wel weer het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Natuurvriendelijk oever met flauw talud

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel. Voor natuurvriendelijke oevers met een flauw talud geldt een maximum van € 10.000,-. Bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een maximum van € 5.000,- per agrarisch bedrijf.
Betreft een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met een flauw talud? Dan kan dit bedrag oplopen tot een maximum van € 10.000,- per agrarisch bedrijf.

Geen subsidie bodemdaling remmende maatregelen

In vergelijking met het afgelopen jaar, is de belangrijkste wijziging dat er geen subsidie meer is voor activiteiten die de bodemdaling remmen. De reden hiervoor is dat de provincie Utrecht en Zuid-Holland al subsidie verlenen voor initiatieven om bodemdaling te remmen.

Schoon en gezond water

Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen om in te wonen, werken en recreëren. Om ons water schoon en gezond te krijgen, moeten we samen met inwoners, agrariërs en gemeenten werken aan maatregelen die de waterkwaliteit en de ecologie verbeteren. Iedereen kan en zal hieraan zijn steentje moeten bijdragen, want we kunnen dit als waterschap niet alleen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunnen agrariërs contact opnemen met een watermakelaar uit hun gebied. De contactgegevens, meer informatie over de regeling en de aanvraag zijn te vinden op de site van het waterschap: