Samen peil regelen na aanleg onderwaterdrainage in polder Lange Weide

Gepubliceerd op 13 december 2019

De aanleg van onderwaterdrainage in de Toekomstbestendige polder Lange Weide nabij Driebruggen, is voltooid. Met 310 ha in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke is het de grootste onderwaterdrainage pilot in Nederland. Met de aanleg van onderwaterdrainage (water infiltratiebuizen in het veen) wordt de bodemdaling geremd en vermindert de broeikasgasuitstoot. Ook is er nu voor het eerst in het veenweidegebied zogenaamd dynamisch peilbeheer ingevoerd. Daarbij regelen het waterschap, de boeren in de polder en Staatsbosbeheer samen het peil.

Samen het peil regelen

Doordat er water in de buizen vanuit de sloot in het veen loopt (de drains liggen onder het slootpeil), kan de grondwaterstand in de zomer worden verhoogd. Dit kan nog beter worden geregeld als het slootpeil hierop wordt aangepast via dynamisch peilbeheer. Het doel hiervan is de werking van de onderwaterdrainage, dat nu collectief in de polder is aangelegd, te stimuleren. In een natte periode kan het peil worden verlaagd om de drainerende werking te stimuleren. Het water loopt dan uit de drains in de sloot. In een droge periode kan het peil in de sloten met maximaal 13 cm verhoogd worden. De aanpassing van het slootpeil zorgt zo voor een stabielere grondwaterstand.
Om dit te regelen hebben de deelnemers een WhatsApp groep peilbeheer opgericht.
Hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap: “Ik ben trots dat het project is afgerond. Samen met de boeren/eigenaren regelen we nu het peil. Dat is best spannend voor het waterschap.”

Samen leren: waterschap en boeren gaan monitoren

Het onderwaterdrainage project in Lange Weide is een pilot, waar de boeren en het waterschap van willen leren voor projecten elders in het veengebied. In de droge zomer van 2019 is het verloop van de grondwaterstand gemonitord. Doordat de grondwaterstand 15 a 20 cm hoger blijft door de onderwaterdrainage, komt er minder veen in aanraking met zuurstof. Hierdoor wordt de veenafbraak geremd.

Deelnemer en melkveehouder Anton Oskam blikt tevreden terug op de afgelopen periode: ”In de zomer bleven mijn greppels vochtig. Hierdoor kan ik duidelijk zien dat de buizen goed infiltreren. Normaal gesproken stonden de greppels in zo’n warme zomer helemaal droog.”

Meer polders aan de slag

In het gebied van waterschap willen steeds meer boeren maatregelen nemen om de bodemdaling te remmen. Ook langs de Vlist, rondom Kockengen en in Bodegraven-Noord willen de boeren en het waterschap samen aan de slag: de boeren met maatregelen, het waterschap toegespitst op het waterbeheer.

Het project is een initiatief van de agrarische natuurvereniging Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook de provincie Zuid-Holland, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en kennisinstituten zijn hier nauw bij betrokken. Het project in Lange Weide is gefinancierd uit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3).


Toelichting dynamisch peilbeheer

Hier vindt u meer informatie over dynamisch peilbeheer in de polder Lange Weide.