Wet open overheid

Bent u op zoek naar specifieke informatie van het waterschap die niet op deze website staat? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Deze wet vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Al veel openbaar

Het waterschap maakt verschillende informatie openbaar. Voor het gehele overzicht verwijzen we u naar de Woo-index van HDSR. Daarnaast kunt u het waterschap vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken: het Woo-verzoek.

Uitgangspunt Woo

De Woo gaat ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang voor openbaarmaking kan gaan.

Een Woo-verzoek indienen:

U richt uw Woo-verzoek aan het waterschap. Daarnaast geldt dat:

  • het verzoek gaat over publieke informatie waarover het waterschap beschikt;
  • de publieke informatie is opgenomen in één of meer documenten;
  • het verzoek mondeling, per brief of elektronisch kan worden ingediend.

Geef bij uw Woo-verzoek duidelijk aan over welke aangelegenheid u informatie wenst.

Hoe gaat het verder?

Het waterschap zal na uw verzoek onderzoeken of de gevraagde informatie in documenten is opgenomen. Het waterschap heeft vier weken de tijd om te reageren en kan contact met u opnemen met wat extra vragen omtrent uw verzoek. Soms duurt het langer dan vier weken en wordt de termijn met twee weken verlengd. Wanneer u veel informatie heeft opgevraagd, kan het waterschap afspraken met u maken over de termijn.

Informatie over derden

Wanneer een verzoek informatie over derden bevat, zal het waterschap van hen een zienswijze vragen op het verzoek. De behandeltermijn wordt dan tijdelijk opgeschort.

Informatie die niet wordt gedeeld

Er is informatie die het waterschap niet deelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie.

Eenmaal openbaar, dan voor iedereen

Wanneer informatie eenmaal openbaar is gemaakt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een eerder Woo-verzoek, is de informatie vervolgens voor iedereen openbaar.

Bezwaar mogelijk

Wanneer u naar aanleiding van de reactie van het waterschap bezwaar heeft, kunt u bezwaar maken.


Zo doet u uw Woo-verzoek

Schriftelijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
ter attentie van team Juridische Zaken
Postbus 550
3990 GJ in Houten

Geeft u alstublieft de volgende zaken op zodat we u desgewenst om een toelichting kunnen vragen:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • mailadres of telefoonnummer

Telefonisch

Bel ons algemene nummer (030) 634 57 00 en vraag naar iemand van de afdeling Juridische Zaken.

Email

Mail ons op post@hdsr.nl.

Heeft u hulp nodig?

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het indienen van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon Robert Koopman. U kunt Robert bereiken door te bellen naar ons algemene nummer (030) 634 57 00 of door te mailen naar post@hdsr.nl en te vragen naar de Woo-contactpersoon. We helpen u graag verder.