Waterkwaliteit

Het waterschap beoordeelt de waterkwaliteit aan de hand van de hoeveelheid chemische stoffen in het water en het voorkomen van planten en dieren. Dit doen we volgens Europese en landelijke afspraken in de Kaderrichtlijn Water (KRW). We rapporteren elk jaar over de toestand van de grotere wateren, de zogenaamde KRW-waterlichamen. Voor een aantal onderdelen zijn hier kaarten opgenomen:

Voedingsstoffen

De voedingsstoffen fosfor en stikstof zijn belangrijk voor planten en dieren. Ze zijn nodig voor plantengroei, maar teveel kan zorgen voor problemen met kroosdekken of algengroei, zuurstofloosheid en vissterfte. Voor de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en de bronnen ervan is momenteel veel aandacht, daarom geven wij daaraan specifiek aandacht.

Meetnet waterkwaliteit

Voor het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater maakt het waterschap gebruik van verschillende meetnetten die ieder een specifiek doel dienen.