Investeren in schoon water

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door innovaties bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Werken aan schoon water blijft nodig

Op dit moment investeert het waterschap in een nieuwe rioolwaterzuivering in Utrecht die de hoeveelheid fosfaat en stikstof van het gezuiverde water halveert. Daarnaast worden de zuiveringen in Maarssen-dorp (van het buurtwaterschap AGV) en onze eigen zuivering in Maarssenbroek opgeheven.

Aquafarm

Aquafarm ziet vies water niet als afval maar als mogelijkheid om producten te winnen. Stichtse Rijnlanden werkt mee aan het onderzoek naar deze innovatieve werkwijze van rioolwater zuiveren. Wij doen dit samen twee universiteiten, particuliere organisaties en twee andere waterschappen.

Water Innovatienetwerk (Winnet)

Binnen het Water Innovatienetwerk werkt het waterschap samen met 14 gemeenten aan een goed en effecient beheer van de afvalwaterketen.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. De afgelopen decennia is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Maar in het veenweidegebied en in delen van het stedelijk gebied komen nog problemen voor met kroos, zuurstofloosheid van het water en vissterfte.

natuurvriendelijke oever landelijk