Strategie Slimmer operationeel sturen

Deze deelstrategie is erop gericht om beter te kunnen anticiperen en reageren op (mogelijke) wateroverlast. We zijn al begonnen met het slimmer sturen van enkele stuwen. Hierdoor wordt de berginscapaciteit zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de stuw optimaal benut. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Ook stemmen we het waterbeheer nog beter af met de buurwaterschappen en Rijkswaterstaat.

Drain stuurt water in het veen

Er loopt een proef met drukdrains in het veenweidegebied. Deze drukdrains moeten de bodemdaling tegengaan, de draagkracht verbeteren en de gewasopbrengst verhogen.