Calamiteitenberging Hooge Boezem achter Haastrecht

Met het plaatsen van de calamiteitenduiker tussen de Vlist en de polder Hooge Boezem in Haastrecht, is de aanleg van het waterbergingsgebied begin april 2014 afgerond. Het gebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3 water te kunnen bergen. Voor het waterschap is dit het eerste grootschalige piekwaterbergingsgebied. De verwachting is dat dit eens per vijf jaar nodig is. Dit project combineert de kerntaken droge voeten en schoon water en is zo ingericht dat ook de natuur ervan profiteert.

Waterberging en natuurontwikkeling

Tijdens hoog water op de Hollandsche IJssel stroomt het water gecontroleerd via de Vlist en de aangelegde calamiteitenduiker naar het waterbergingsgebied. Als het waterpeil op de Hollandsche IJssel weer zakt, wordt het water afgevoerd naar de Lopikerwaard. Gemaal Keulevaart pompt het water dan weer terug naar de Hollandsche IJssel.
Het gebied is verdeeld in drie compartimenten met verschillende natuurtypen. Daardoor ontstaat in ieder deelgebied een ander natuurtype. grasland met standweide, bloemrijk grasland en rietland. We verwachten dat door toename van water- en oeverplanten de waterkwaliteit verbetert.
De gebieden staan onderling met elkaar in verbinding via afsluitbare duikers.

Hergebruik grond

Er is ongeveer 28.000 m3 grond ontgraven voor waterberging en de aanleg van de natuur. Het overgrote deel van de grond is gebruikt in de nieuwe kade en voor het ophogen van het Floris de V wandelpad. Dit pad loopt door het gebied.

Gebied met geschiedenis

De Hooge Boezem achter Haastrecht kent een lange geschiedenis op het gebied van waterbeheer Vanaf de 15e eeuw zorgden zeven molens voor de afwatering. Vanaf de 19e eeuw hielp een stoomgemaal hierbij, waarna uiteindelijk de functie van de molens verdween. Alleen de zesde molen is behouden gebleven en gerestaureerd.

Waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht

In de film kunt u zien waarom het waterbergingsgebied is aangelegd en in welke mate het bijdraagt aan droge voeten en schoon water in de Lopikerwaard.

Meer weten?