Tarieven waterschapsbelasting 2020 vastgesteld

De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2020 gemiddeld met ongeveer 3% procent omhoog. Dit betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 7 euro meer gaat betalen dan in 2019. De tarieven zijn 18 december 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Oorzaken stijging

De stijging is deels een gevolg van de inflatie. Ook de extra kosten voor het inspelen op de klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast en het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied, zorgen voor de tariefstijging.

Welke belastingen zijn er?

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. De waterschapsbelasting bestaat uit twee soorten heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Wat gebeurt er met het geld?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing maken we al het afvalwater van huishoudens en bedrijven schoon. Per dag stroomt er via de riolering maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen. Dit afvalwater wordt in deze zuiveringen schoongemaakt. De watersysteemheffing is voor het onderhoud van dijken en kades. Ook besteden we dit geld aan het op orde houden van de waterkwaliteit en zorgen we er met gemalen en stuwen voor dat er voldoende water beschikbaar is in sloten, plassen en kanalen. Niet te veel en niet te weinig.

Wat betekent dit voor uw aanslag waterschapsbelastingen?

Het tarief voor de zuiveringsheffing daalt dit jaar, maar de lasten voor de watersysteemheffing stijgen. Hoe dit uitwerkt voor uw aanslag, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of u een woning huurt of in eigendom heeft, of dat u eigenaar bent van een agrarisch bedrijf. De watersysteemheffing bestaat namelijk uit verschillende onderdelen. Eigenaren van woningen betalen een tarief gebouwd. Dit tarief daalt met 2,3%. De gemiddelde lasten voor eigenaren van gebouwen stijgen wel, doordat de WOZ-waarde gemiddeld stijgt. Eigenaren van agrarische percelen en wegen, betalen een tarief voor ongebouwde onroerende zaken. Dit tarief stijgt ook. De waterschapsbelastingen voor een agrarisch bedrijf stijgen met 7,4%.

Rekenvoorbeelden

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2020.

Rekenvoorbeelden

Lasten 2020

Stijging in euro’s (tov 2019)

Stijging in %

Eenpersoonshuishouden met eigen woning (waarde € 214.800)

€   199

€     9

4.5%

Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning

€   148

€     6

4.4%

Meerpersoonshuishouden met eigen woning (waarde € 322.200)

€   354

€     7

2.1%

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€   277

€    4

1.3%

Agrarisch bedrijf (35 ha, waarde € 2.148.000)

€ 4.642

€ 320

7.4%

*de waarde van de eigen woning en het bedrijf is in het rekenvoorbeeld tussen 2019 en 2020 met 7,4% verhoogd.

Belastingaanslag van de BghU

Vanaf medio januari krijgen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting in de bus. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.