Baggeren watergangen in en om Zeist

Laatst gepubliceerd op 31 oktober 2023

In dit gebied gaan we baggeren. Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap en de gemeente het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreid de aannemer de bagger op de kant, als dat niet kan is het ook mogelijk dat hij de bagger vervoerd naar een weilanddepot waar het kan drogen. Als het naar een weilanddepot gaat wordt de bagger getransporteerd door drijvende leidingen. Welke methode gekozen wordt hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

De aannemer stuurt voordat er gebaggerd gaat worden een brief naar de eigenaren langs de watergangen om aan te kondigen dat er gebaggerd gaat worden. De aannemer zal voorafgaand aan de werkzaamheden de direct betrokken eigenaren benaderen om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Samen met de gemeente Zeist

Een aantal grotere watergangen rondom Zeist zijn van het waterschap en een aantal andere sloten en vijvers zijn van de gemeente. Om de overlast voor de bewoners beperkt te houden en om het efficiënt te kunnen uitvoeren, worden de werkzaamheden samen met de gemeente Zeist uitgevoerd.

Wie voert het werkt uit?

Aannemer Baars uit Nieuwland voert de baggerwerken uit.

Baggerkaart

Baggerkaart van de omgeving Zeist. De blauwe lijnen zijn de watergangen die het waterschap gaat baggeren. De groene lijnen worden door de gemeente gebaggerd.

Op deze kaart is te zien welke watergangen er gebaggerd gaan worden. De blauwe lijnen zijn de watergangen die het waterschap gaat baggeren. De groene lijnen worden door de gemeente gebaggerd.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Status: Afgerond
In deze fase worden peilingen & waterbodemonderzoeken uitgevoerd en wordt er geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek en de aanbesteding.

Status: Huidig
Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Tot eind februari 2024 heeft de aannemer de tijd om de baggerwerkzaamheden uit te voeren.

Status: Aankomend
Als er een weilanddepot komt voor het drogen van de bagger, dan wordt deze ontmanteld in het voorjaar van 2027. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er een droog voorjaar en  een droge zomer is, dan droogt de bagger sneller in en kan het eerder verwijderd worden.