Planning

Planning voor het project Werken aan een veilige Meije.

Februari 2019

Status: Afgelopen

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

April 2019

Status: Afgelopen

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Mei - juni 2019

Status: Afgelopen

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Mei - september 2019

Status: Afgelopen

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

September 2019

Status: Afgelopen

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Oktober 2019

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst omgeving

Januari - maart 2020

Status: Afgelopen

Opstellen projectplan Waterwet

Januari 2020

Status: Afgelopen

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

April 2020

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Januari 2021

Status: Afgelopen

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

De aannemer start in december met het voorbelasten van de weg om  verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

In januari en februari graaft de aannemer een aantal proefsleuven op de plek waar de nieuwe damwand komt te staan. In deze maand vinden ook bouwkundige opnames plaats.

Februari - mei 2023:

Status: Afgelopen

Op 20 februari start de aannemer met de werkzaamheden aan de damwand. Deze werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

In deze periode vinden de laatste werkzaamheden aan de kade plaats. Ook start de aannemer met de herinrichting en het opnieuw asfalteren van de weg.