Planning

Planning voor het project Werken aan een veilige Meije.

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

In maart start de aannemer met het kappen van bomen. Daarna starten de werkzaamheden aan de kade op het deel tussen de Oude Meije en de Middenweg.