Planning

Planning voor het project Werken aan een veilige Meije.

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

De aannemer start in december met het voorbelasten van de weg om  verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

In januari en februari graaft de aannemer een aantal proefsleuven op de plek waar de nieuwe damwand komt te staan. In deze maand vinden ook bouwkundige opnames plaats.

Op 20 februari start de aannemer met de werkzaamheden aan de damwand. Deze werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

In deze periode vinden de laatste werkzaamheden aan de kade plaats. Ook start de aannemer met de herinrichting en het opnieuw asfalteren van de weg.