Planning

Planning voor het project Werken aan een veilige Meije.

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Afronding inrichtingsplan, stuurgroepoverleg

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Opstellen contract, stuurgroepoverleg

Bewonersbijeenkomst, projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen

Augustus 2020

Vaststelling projectplan en inspraaknota, nieuwsbrief

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Einde inzagetermijn projectplan en inspraaknota.

November 2021: Start uitvoering

Einde uitvoering

Slotfeest