Samen werken aan een veilige Meije

Het project Veilige Meije is een samenwerking tussen gemeente Woerden en het waterschap. Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het doel van het waterschap is om langs dit deel van de Meije de regionale waterkering te verbeteren en weer te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere kosten en minder hinder voor de omgeving. Voor elke projectfase sluiten de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst, met afspraken over bijvoorbeeld de taakverdeling en financiering.

Actueel

Projectplan Herinrichting Meijekade ter inzage

Dinsdag 16 juni is het ontwerp-projectplan 'Herinrichting Meijekade' vastgesteld. Het project is een integraal kadeverbeteringsplan, met op hoofdlijnen de volgende gezamenlijke werkzaamheden:

  • Kadeverbetering middels wegophoging, aanleg tuimelkade en plaatsen damwand-constructie;
  • Landschappelijke inpassing van kadeverbeteringsmaatregelen door lokale versterking van natuurvriendelijke oevers en benutting bestaande plas-drasoevers;
  • Vernieuwing asfalt Meije;
  • Verbetering verkeersveiligheid door aanleg stabiele nieuwe wegbermen, verbetering zicht weggebruikers en verbetering passeermogelijkheden;
  • Vernieuwing van bestaande openbare verlichting.

Het projectplan ligt van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 ter inzage voor iedereen. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.  Voor de officiële bekendmaking over de terinzagelegging van het projectplan verwijzen wij u naar de publicatie hieronder (deze volgt).

Samen met het gebied

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Contact

hans_verkerk_1
Hans Verkerk
Omgevingsmanager

Nieuwsbrieven

Met regelmaat versturen we een nieuwsbrief waarin we aanwonenden op de hoogte houden van de onderzoeken en ontwerpen. De nieuwsbrieven vindt u hieronder. Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen op papier of digitaal? Geef uw contactgegevens dan door aan Hans Verkerk via hans.verkerk@hdsr.nl

Planning

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Afronding inrichtingsplan, stuurgroepoverleg

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Opstellen contract, stuurgroepoverleg

Bewonersbijeenkomst, projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen

Vaststelling projectplan, ontvangst vergunningen

Gunning van het werk aan aannemer

Start voorbereiding uitvoering

Bewonersbijeenkomst

Einde uitvoering

Slotfeest