Samen werken aan een veilige Meije

Dit project is een samenwerking tussen gemeente Woerden en het waterschap. De gemeente wil het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, herinrichten en de weg opnieuw asfalteren. Het waterschap gaat langs dit deel van de Meije de regionale waterkering verbeteren en laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere kosten en minder hinder voor de omgeving.

Actueel

Samen met het gebied

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Contact

Steven-van-Twist
Steven van Twist
Omgevingsmanager

Planning

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

De aannemer start in december met het voorbelasten van de weg om  verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

In januari en februari graaft de aannemer een aantal proefsleuven op de plek waar de nieuwe damwand komt te staan. In deze maand vinden ook bouwkundige opnames plaats.

Uitvoering werkzaamheden aan de damwand.

Van haf april tot eind oktober gaat de aannemer de weg herinrichten en asfalteren.