Samen werken aan een veilige Meije

Dit project is een samenwerking tussen gemeente Woerden en het waterschap. De gemeente wil het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, herinrichten en de weg opnieuw asfalteren. Het waterschap gaat langs dit deel van de Meije de regionale waterkering verbeteren en laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere kosten en minder hinder voor de omgeving.

Actueel

Samen met het gebied

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Planning

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Bewonersbijeenkomst omgeving

Opstellen projectplan Waterwet

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

Informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

In maart start de aannemer met het kappen van bomen. Aansluitend starten de werkzaamheden aan de kade op het deel tussen de Oude Meije en de Middenweg.