Volop belangstelling informatieavond verbeteren Meijekade

Zo’n 50 mensen bezochten de informatieavond over het verbeteren van de weg en de dijk langs de Meije (gemeente Woerden). Tijdens de avond op 20 juni 2018 lichtten waterschap en gemeente toe wat het project inhoudt en wat de planning is.

Veiligheid voorop

Doel van de avond was het inventariseren van ervaringen en bewoners langs de Meije met de dijk en de weg. Hoe staat het met de verkeersveiligheid, ervaren ze wateroverlast, wat vinden ze van de bermen en de obstakels langs de weg? Wat voor oplossingen zien ze nu al? De input van het gebied zal waar mogelijk worden meegenomen in het bedenken van oplossingen voor dijk en weg.

Planning

Het gezamenlijke projectteam van gemeente en waterschap gaat nu aan de slag met de opbrengst van de avond. Eind augustus 2018 zijn de meest kansrijke alternatieven voor weg en kade klaar. In september volgen persoonlijke gesprekken met bewoners. Na de tweede informatieavond in oktober stellen de besturen van gemeente en waterschap in januari 2019 de voorkeursvariant vast. Aansluitend start de planvormingsfase van het project. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2020.

Samen werken aan een veilige Meije

Het waterschap maakt samen met de gemeente Woerden plannen voor een nieuwe weg en een veilige kade in het Woerdense deel van de Meije (tussen de Hazekade en de Hollandse Kade). De kade, in beheer bij het waterschap is op verschillende locaties te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnormen. De weg op de kade is in beheer bij de gemeente. Op de smalle weg rijdt regelmatig zwaar verkeer. De combinatie met de vele fietsers die gebruik maken van de weg, kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Een gezamenlijke aanpak van kade en weg biedt voor beide overheden kansen om de verkeers- en waterveiligheid te verbeteren.


Contact

Neem voor vragen contact op met de omgevingsmanager Rinke van der Veen: rinke.van.der.veen@hdsr.nl