Stalen damwand langs de Meije beste optie voor verbeteren dijk

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Een vervangende waterkering langs de Meije, in de vorm van een stalen damwand langs het water. Dit is volgens de colleges van de gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de aanwonenden van het riviertje, de beste optie voor het verbeteren van de dijk van de Meije (gemeente Woerden). Deze keuze is deze week gemaakt. De oplossing scoorde het beste op onder meer de impact op de openbare ruimte, de cultuurhistorie, het karakter van de dijk en de levensduurkosten. De variant zal dit jaar, in goed overleg met de inwoners en belangenverenigingen in het gebied, verder worden uitgewerkt.

Samenwerken aan een veilige Meije

De dijk langs de Meije voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet verbeterd worden. De weg op de dijk is op verschillende plekken te laag en op sommige locatie is de dijk niet stabiel. Omdat de weg in beheer is bij de gemeente Woerden, pakken gemeente en waterschap dit project samen op. Gemeente en waterschap werken hierbij nauw samen met het gebied. Zo is er bijvoorbeeld een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit aanwonenden, ondernemers, agrariërs en verschillende belangenverenigingen. Op 4 februari kwam de klankbordgroep nog bij elkaar om de verschillende opties en de keuze voor de verbetering te bespreken.

Verschillende opties voor dijkverbetering

Het afgelopen half jaar zijn drie opties voor de dijverbetering uitgewerkt:

  • ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk dempen;
  • de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen;
  • het aanbrengen van een damwand.

Bij de uitwerking van de opties is onderzocht welke alternatieven op welke locaties wel of niet passen en wat de voor- en nadelen zijn. Uiteraard is ook gelet op de kosten voor uitvoering en beheer en onderhoud. De opties zijn getoetst aan verschillende criteria zoals de impact op cultuurhistorie en het karakter van de dijk, het ruimtebeslag op zowel de openbare als privé ruimte, zettingsgevoeligheid, de levensduurkosten en overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering.

Op basis van al deze informatie kwam het alternatief van de damwand langs het water, als beste uit de bus.

Hoe verder?

De keuze voor een damwand langs de Meije betekent niet dat er overal een damwand komt. Het is een basisoplossing, die de komende maanden uitgewerkt wordt tot een ontwerp. Deze uitwerking gebeurt in samenspraak met de bewoners. Hiervoor plant het projectteam een nieuwe ronde keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten in.

Het duurt nog wel een tijd voordat de eerste schop in de grond gaat. Begin 2021 staat de aanbesteding van de uitvoering gepland. Het hele project is in 2022 klaar.