Samen werken aan een veilige Meije

Oplevering herinrichtingsproject De Meijekade

Het project, dat in februari 2023 van start ging in samenwerking met de gemeente Woerden, is afgerond en heeft de kade langs de Meije aanzienlijk verbeterd om het gebied in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.

De Meijekade voldeed niet meer aan de normen voor dijken en kades, waardoor het noodzakelijk was om verbeteringen door te voeren. Het project omvatte diverse oplossingen die aansluiten bij de omgeving. Stalen damwanden zijn ingezet om een deel van de waterkering te vervangen. Andere delen zijn versterkt met een nieuwe tuimelkade of een ophoging van de bestaande kade. Een bijzonder aspect van het project is het gebruik van een speciale deksloof. De deksloof is een stalen constructie waar begroeiing doorheen kan gaan, zodat het op een natuurlijke wijze integreert in de omgeving.

Bekijk hier de werkzaamheden in 2023.

De start van het project t/m de oplevering in december 2023.

Actueel

Samen met het gebied

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Planning

Februari 2019

Status: Afgelopen

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

April 2019

Status: Afgelopen

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Mei - juni 2019

Status: Afgelopen

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Mei - september 2019

Status: Afgelopen

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

September 2019

Status: Afgelopen

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Oktober 2019

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst omgeving

Januari - maart 2020

Status: Afgelopen

Opstellen projectplan Waterwet

Januari 2020

Status: Afgelopen

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

April 2020

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Januari 2021

Status: Afgelopen

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

De aannemer start in december met het voorbelasten van de weg om  verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

In januari en februari graaft de aannemer een aantal proefsleuven op de plek waar de nieuwe damwand komt te staan. In deze maand vinden ook bouwkundige opnames plaats.

Februari - mei 2023:

Status: Afgelopen

Op 20 februari start de aannemer met de werkzaamheden aan de damwand. Deze werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

In deze periode vinden de laatste werkzaamheden aan de kade plaats. Ook start de aannemer met de herinrichting en het opnieuw asfalteren van de weg.