Samen werken aan een veilige Meije

De herinrichting van de Meijekade is in uitvoering. Het is een project van gemeente Woerden en het waterschap samen. De gemeente gaat het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, herinrichten en de weg opnieuw asfalteren. Het waterschap gaat langs dit deel van de Meije de kade verbeteren en laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Door samen te werken en de werkzaamheden af te stemmen zijn de kosten van de herinrichting lager en is er minder hinder voor de omgeving.

Actueel

Samen met het gebied

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Planning

Februari 2019

Status: Afgelopen

Besluitvorming Voorkeursalternatief door stuurgroep

April 2019

Status: Afgelopen

Start maken Inpassingsontwerp waterkering

Mei - juni 2019

Status: Afgelopen

Keukentafelgesprekken inpassing damwand woonkavels

Mei - september 2019

Status: Afgelopen

Opstellen Inrichtingsplan (weg, waterkering, landschap, oevers)

September 2019

Status: Afgelopen

Bijeenkomst Klankbordgroep, keukentafelgesprekken

Oktober 2019

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst omgeving

Januari - maart 2020

Status: Afgelopen

Opstellen projectplan Waterwet

Januari 2020

Status: Afgelopen

Overeenkomst Vitens verleggen waterleiding

April 2020

Status: Afgelopen

Bewonersbijeenkomst, ontwerp-projectplan ter inzage, aanvraag vergunningen.

Januari 2021

Status: Afgelopen

Start inzage vastgesteld projectplan en inspraaknota

Op 10 februari organiseert aannemer Peek Mourik een informatiebijeenkomst over start uitvoering werkzaamheden en impact op de omgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kade en weg, gaan Vitens en Stedin leidingen en kabels vervangen.

De aannemer start in december met het voorbelasten van de weg om  verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

In januari en februari graaft de aannemer een aantal proefsleuven op de plek waar de nieuwe damwand komt te staan. In deze maand vinden ook bouwkundige opnames plaats.

Februari - mei 2023:

Status: Afgelopen

Op 20 februari start de aannemer met de werkzaamheden aan de damwand. Deze werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

In deze periode vinden de laatste werkzaamheden aan de kade plaats. Ook start de aannemer met de herinrichting en het opnieuw asfalteren van de weg.