Proefproject aanpak bruggen veenweidegebied

In het veenweidegebied liggen honderden bruggen over sloten en weteringen. Vaak liggen ze over zogenaamde primaire watergangen: watergangen die belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water.

Een groot deel van de bruggen zorgt voor problemen met de afvoer van overtollig water uit de polder als het hard regent. Ook vormen ze een obstakel bij het varend onderhoud door het waterschap.

Reden voor het waterschap om in vijf deelgebieden een proefproject te starten om te kijken hoe de bruggen aangepakt kunnen worden.

Het gaat om de Middelwetering en de Kleine Wetering in Bodegraven-Noord, de Slimmenwetering in Zegveld, de Dwarswetering (ten zuiden van de Meije) en de Middelwetering in Kamerik.

Het probleem

De problematiek is divers. De ruimte onder de brug is vaak smaller dan de brug zelf. Verschillende bruggen hebben namelijk oude en verzakte landhoofden die deels in het doorstroomprofiel van de watergang staan. Soms ligt er puin en ander materiaal onder een brug dat zorgt voor een ‘drempel’. Deze obstakels zorgen voor opstuwing, hogere stroomsnelheden en afkalving van oevers. Vooral de agrariërs met percelen die bovenstrooms liggen van de te krappe bruggen, hebben schade en overlast door de opstuwing. Een ander probleem is dat veel bruggen niet aan de vereiste afmetingen voldoen, zodat het waterschap geen varend onderhoud aan de wetering en de oevers kan uitvoeren.

Aanpak in vijf gebieden

In vijf deelgebieden gaat het waterschap, als proef, samen met brugeigenaren onderzoeken of ze de problemen die de bruggen veroorzaken aan kunnen pakken.

Tijdens keukentafelgesprekken met brugeigenaren inventariseren we wat het beste past bij hun situatie: welke bruggen zijn essentieel voor hun bedrijfsvoering. Indien mogelijk worden dammen met duikers aangelegd over tertiaire watergangen. Oude bruggen die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd, andere bruggen worden vernieuwd door een brug op palen. De overige bruggen worden -als dat mogelijk is- vergund. In overleg met het waterschap wordt besproken wie de werkzaamheden uitvoeren. Wordt dit gedaan door de brugeigenaren zelf, dan ontvangen zij een financiële bijdrage van het waterschap. Pakt het waterschap de werkzaamheden op, dan verstrekt de brugeigenaar een financiële bijdrage.

Het doel is om de waterafvoer bij extreme neerslag te verbeteren en het varend onderhoud weer mogelijk te maken. Ook is het doel dat de bruggen juridisch weer voldoen en er een vergunning/melding is gedaan en zo nodig een recht van opstal is gevestigd.

Dit is een proefproject. Er wordt gekeken of dit ook in andere gebieden toegepast kan worden.

De projecten op de kaart

Kaart van het gebied met daarin aangegeven welke watergangen en welke bruggen worden aangepakt.

Op de kaart staan de vijf weteringen met daarin ruim 200 bruggen.

Planning

De gesprekken zijn inmiddels gevoerd in het deelgebied ‘Middelwetering’. Hier zijn al diverse bruggen verwijderd, en enkele vernieuwd.

Komend half jaar worden de gesprekken gevoerd in de andere 4 deelgebieden. Dit pilotproject is in juni 2024 afgerond.

Brug Slimmenwetering in Zegveld

Slimmenwetering FOTO-20201207-112553

Laatste nieuws

Meer weten of meedoen?

Neem contact op met Bastiaan Gijsbertsen, bastiaan.gijsbertsen@hdsr.nl