Zuiveringsvisie 2050: samen meer waarde uit de waterketen halen

Gepubliceerd op 24 maart 2022

Het klimaat wordt grilliger. Er zijn meer periodes van droogte, hitte en wateroverlast. De waterkwaliteit staat onder druk. De komende decennia zal de bevolking in het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden naar verwachting met 30% groeien. Zowel het waterschap als onze omgevingspartners zijn van mening dat de leefomgeving duurzamer ingericht moet worden. Dit heeft ook een effect op hoe we omgaan met ons afvalwater en de verwerking daarvan in de toekomst. Hoe kunnen we het zuiveren van afvalwater zo inrichten, dat de verwerking een grotere bijdrage kan leveren aan een duurzamer ingerichte leefomgeving? Dat is de centrale vraag die we ons als waterschap gesteld hebben bij het samenstellen van onze nieuwe visie op het zuiveren van afvalwater.

Samengevat komt de visie neer op het volgende:
Samen halen we méér waarde uit de waterketen.

Meer waarde

De visie gaat ervan uit dat het verwerken van afvalwater niet alleen uit zuiveren en vervolgens lozen bestaat. We willen samen met onze partners meer waarde uit afvalwater halen.
Dat betekent in het kort dat we gezuiverd water gericht en met maatwerk gaan inzetten bij droogte en voor een betere waterkwaliteit. Dat we grondstoffen uit afvalwater gaan halen en omzetten in bijvoorbeeld cellulose. Dat we het hele zuiveringsproces energieneutraal en circulair gaan maken en dat we flexibele zuiveringsinstallaties gaan bouwen, die kunnen inspelen op veranderingen. Op die manier speelt onze zuiveringstak een steeds grotere rol bij het duurzaam inrichten van de leefomgeving en het tegengaan van klimaatverandering. Zo wordt de afvalwaterketen wendbaar en flexibel en beter op de toekomst voorbereid.

Het Algemeen Bestuur is het hier volledig mee eens en heeft de nieuwe zuiveringsvisie op 9 maart unaniem goedgekeurd. In de bijlage de volledige tekst van de visie.

Informatie

De komende maanden gaat het projectteam aan de slag om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de komende jaren. Meer informatie over de visie is te verkrijgen bij Nico Admiraal.


Digitaal magazine Zuiveringsvisie 2050

Ambities voor 2050

We werken actief met de omgevingspartners samen om méér waarde uit de waterketen te halen in zowel de stedelijke omgeving als in het buitengebied. Hierbij onderscheiden we drie inhoudelijke sporen:

1. De ambitie voor 2050 is om al het water uit de keten samen nuttig in te zetten.

De waterketen levert water op maat: Gezuiverd afvalwater krijgt een nuttige bestemming. We verlaten daarmee het spoor van lozen en afvoeren en zoeken de meerwaarde van het zoete water. Voor de waterkwaliteit betekent dit dat die aansluit bij het gebruik. Dat kan voor vele toepassingen, maar minimaal voor de (water)natuur. Het water is schoon en draagt bij aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

2. De ambitie voor 2050 is om samen alle waarde uit de waterketen te benutten.

De waterketen is circulair en klimaatpositief: We brengen bijvoorbeeld in beeld wat de warmtevraag binnen ons gebied is en wat de mogelijkheden zijn om warmte uit (gezuiverd) afvalwater te halen. Voor het terugwinnen van energie uit zuiveringsslib wordt gekeken naar de realisatie van een centrale slibgistingsinstallatie.

3. De ambitie voor 2050 is om samen met de omgevingspartners de infrastructuur 100% adaptief te maken.

De waterketeninfrastructuur is adaptief: Er komt veel op de waterketen af, zoals bevolkingsgroei of druk op de beschikbare ruimte en duurzaamheidsdoelen. Dat vraagt om een andere manier van ontwerpen en bouwen, maar ook om pro-actief met de omgeving in te spelen op ontwikkelingen. We zetten meer in op de mogelijkheden van modulaire bouw van rwzi’s en de voordelen die digitalisering ons daarbij biedt.