Baggeren Polder Wulverhorst, Breeveld & Haanwijk

Laatst gepubliceerd op 25 april 2023

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De aannemer gaat het baggerslib uit de hoofdwatergangen verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Als er weinig ruimte is rond de watergangen is, wordt er gebaggerd met een zuiger en met drijvende pijpleidingen vervoerd naar een weilanddepot. Als het slib vervuild is, wordt het afgevoerd naar een verwerker.

Waarom gaan we dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere afgespoelde oever, gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Alleen het slib wordt tot de vaste ondergrond weggehaald. De aannemer benadert de betrokken bewoners en bedrijven voorafgaand aan de werkzaamheden om de details van het project en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Samen met Landgoed Linschoten

We voeren dit project uit in samenwerking met de eigenaar van Landgoed Linschoten. Het Landgoed gaat ook haar watergangen baggeren. Het depot, dat door ons aangelegd wordt, neemt het Landgoed over om verder te vullen. Zo wordt de uitvoering efficiënter en wordt de overlast voor de omgeving meer beperkt. Na drie jaar wordt het depot weer ontmanteld. De ingedroogde bagger wordt onderdeel van de bodem.

Baggerkaart

Baggerkaart van Wulverhorst, Breeveld en Haanwijk. De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek is in 2021 uitgevoerd. Ook zijn in deze fase peilingen uitgevoerd en is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Tevens zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase is afgesloten met het opstellen van een bestek.

De werkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van 2022. Na een jaar is onze aannemer klaar en wordt het stokje overgenomen door het landgoed Linschoten.

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en de aannemer heeft zijn materiaal afgevoerd.