Baggeren watergangen Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop en Klein Houtdijk

In dit gebied gaan we baggeren. Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat en een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, als dat niet kan is het ook mogelijk dat hij de bagger vervoert naar een weilanddepot waar het kan drogen. De bagger wordt dan getransporteerd door drijvende leidingen. Welke methode gekozen wordt, hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Wat is onze werkwijze?

Voorafgaand aan de werkzaamheden benadert de aannemer direct betrokken perceeleigenaren om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Vleuterweide

Het verwerken van de bagger en de herstelwerkzaamheden aan grasmat zijn inmiddels uitgevoerd en de eerste grassprieten zullen snel zichtbaar zijn. De werkzaamheden in het park zijn daarmee afgerond.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Overzichtskaart Vleuterweide

De grijze vlakjes zijn de delen waar bagger verspreid mag worden.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In deze fase zijn peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden buiten zijn afgerond. De aannemer heeft tot en met de winter van 2023 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Het weilanddepot wordt in 2026 ontmanteld.