100ste brug aangepast in Bodegraven

In Bodegraven-Noord zijn meer dan 200 bruggen te vinden die over sloten en grotere waterwegen liggen. Veel van deze bruggen zijn een belemmering en veroorzaken problemen bij het afvoeren van overtollig water tijdens zware regenval. Vanwege de veranderingen in het klimaat en de toename van hevige regenbuien heeft het waterschap als doel gesteld om deze bruggen te verwijderen of te vervangen. Op deze manier kan het waterschap de veiligheid van de inwoners in de toekomst waarborgen.

Reden voor het waterschap om in vijf deelgebieden een proefproject te starten om te kijken hoe de bruggen aangepakt kunnen worden. Het gaat om de Middelwetering en de Kleine Wetering in Bodegraven-Noord, de Slimmenwetering in Zegveld, de Dwarswetering (ten zuiden van de Meije) en de Middelwetering in Kamerik.

Waarom worden de bruggen aangepakt?

De problematiek is divers. De ruimte onder de brug is vaak smaller dan de brug zelf. Verschillende bruggen hebben namelijk oude en verzakte landhoofden die deels in het doorstroomprofiel van de watergang staan. Soms ligt er puin en ander materiaal onder een brug dat zorgt voor een ‘drempel’. Deze obstakels zorgen voor opstuwing, hogere stroomsnelheden en afkalving van oevers. Vooral de agrariërs met percelen die bovenstrooms liggen van de te krappe bruggen, hebben schade en overlast door de opstuwing. Een ander probleem is dat veel bruggen niet aan de vereiste afmetingen voldoen, zodat het waterschap geen varend onderhoud aan de wetering en de oevers kan uitvoeren.

Problemen met de afvoer van overtollig water

In het veenweidegebied liggen honderden bruggen over sloten en weteringen. Vaak liggen ze over zogenaamde primaire watergangen: watergangen die belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water.

Een groot deel van de bruggen zorgt voor problemen met de afvoer van overtollig water uit de polder als het hard regent. Ook vormen ze een obstakel bij het varend onderhoud door het waterschap. Het doel is om de waterafvoer bij extreme neerslag te verbeteren en het varend onderhoud weer mogelijk te maken. Ook is het doel dat de bruggen juridisch weer voldoen en er een vergunning/melding is gedaan en zo nodig een recht van opstal is gevestigd.

Het waterschap streeft naar voldoende water

Het waterschap staat voor nieuwe uitdagingen door klimaatverandering. Het klimaat verandert sneller dan verwacht, waardoor extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval steeds vaker voorkomen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) streeft ernaar voldoende water beschikbaar te hebben en voert overtollig water af en onderhoudt het watersysteem en de waterkeringen. Dat gebeurt samen met inwoners, agrariërs, andere ondernemers en overheden. HDSR denkt mee over hoe water en bodem sturend kunnen zijn in ruimtelijke plannen en stimuleert samen met gemeenten het waterbewustzijn bij inwoners.

De 5 projecten op de kaart

Kaart van het gebied met daarin aangegeven welke watergangen en welke bruggen worden aangepakt.

Op de kaart staan de vijf weteringen met daarin ruim 200 bruggen.

Aanpak in vijf gebieden

In vijf deelgebieden gaat het waterschap, als proef, samen met brugeigenaren onderzoeken of ze de problemen die de bruggen veroorzaken aan kunnen pakken. Oude bruggen die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd, andere bruggen worden vernieuwd door een brug op palen. De overige bruggen worden -als dat mogelijk is- vergund. In overleg met het waterschap wordt besproken wie de werkzaamheden uitvoeren. Wordt dit gedaan door de brugeigenaren zelf, dan ontvangen zij een financiële bijdrage van het waterschap. Pakt het waterschap de werkzaamheden op, dan verstrekt de brugeigenaar een financiële bijdrage.

Laatste nieuws

Bastiaan Gijsbertsen

bastiaan_gijsbertsen (1)
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider 100ste brug Bodegraven