Waterinlaat Wijk bij Duurstede


De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, niet overal voldoende zoetwater beschikbaar.

Deze extreme periodes zullen naar verwachting vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Zo zien we steeds vaker lage rivierstanden op de Nederrijn en Lek waardoor onvoldoende water ingelaten kan worden naar het Kromme Rijngebied.  Het aanleggen van een nieuwe waterinlaat aan het begin van het Inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede is hier een oplossing voor.

De plannen voor een nieuwe waterinlaat

Tijdens de afgelopen droge zomers heeft het waterschap noodpompen moeten plaatsen om voldoende water via de Kromme Rijn te kunnen aanvoeren.  Deze tijdelijke pompen houden dan de waterstanden in het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht op peil.

Door de klimaatverandering komen extreem droge periodes steeds vaker voor. Vandaar dat het waterschap toe wil naar een permanente oplossing om extra water in te laten.

Uit eerdere haalbaarheidsonderzoeken kwam de aanleg van een gemaal in de omgeving van het Inundatiekanaal als meest geschikte oplossing naar voren. Hoe dit er precies komt uit te zien en op welke locatie weten we nog niet en gaan we de komende tijd onderzoeken.

Het projectgebied op de kaart

Kaart projectgebied

Op deze kaart staat het projectgebied voor de nieuwe waterinlaat.

Verkenningsfase

We starten dit project met een verkenningsfase. Die fase duurt bijna twee jaar.

In deze fase onderzoeken we wat de (technische) eisen zijn en voeren we verschillende onderzoeken uit zoals bodemonderzoeken en een archeologisch onderzoek.

Een ander belangrijk onderdeel van de verkenning is hoe het kan worden ingepast in de omgeving. Hiervoor zijn de wensen en ideeën vanuit het gebied belangrijk.

Vaststaat dat de oplossing toekomstbestendig, robuust en duurzaam moet zijn.

Aandacht voor cultuurhistorie

Inundatiesluis Wijk_web

Het plangebied ligt in een cultuurhistorisch waardevolle omgeving. Het inundatiekanaal eindigt bij de inlaat en inundatiesluis naar de Kromme Rijn. Het geheel maakt onderdeel uit van UNESCO werelderfgoed de Nieuwe Hollandsche waterlinie en is aangewezen als rijksmonument.

In de uitwerking van onze plannen houden we hier rekening mee en gaan we in gesprek met de belanghebbende partijen.

Landelijk Deltaprogramma Zoetwater

Gezien de lage ligging is ons land kwetsbaar voor overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering. Om ervoor te zorgen dat ons land nu en in de toekomst veilig is tegen overstromingen, er voldoende zoetwater beschikbaar is en bij te dragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons, maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken samen aan de uitvoering van dit programma.

Het Deltaprogramma kent drie thema’s. Dit project in Wijk bij Duurstede valt onder het thema Zoetwater.

De andere thema's zijn waterveiligheid en ruimtelijke adaptatie.

Contact

Jan Willem Vrolijk
Omgevingsmanager

De planning in hoofdlijnen

2023-2024: Verkenningsfase

2024-2025: Planuitwerkingsfase

2025-2026: Uitvoering werkzaamheden