Baggeren watergangen Oog in Al - Kanaleneiland, Lombok-rivier Hoograven en Lunetten

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De aannemer gaat in opdracht van het waterschap en de gemeente het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreid de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen.
Waar er geen ruimte is of waar het slib vervuild is wordt het afgevoerd naar een depot of naar een verwerker.

Waarom gaan we doen dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

De aannemer die het werk gaat uitvoeren is aangesteld. Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer zal de betrokken bewoners en bedrijven, voorafgaand aan de werkzaamheden, benaderen om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Samen met de gemeente Utrecht

We voeren dit project uit in samenwerking met de gemeente Utrecht. Gelijktijdig worden watergangen van de gemeente en van het waterschap gebaggerd om overlast in de omgeving te beperken.

Baggerkaart

projectkaart van het gebied. De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek en de aanbesteding.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Tot en met het eerste kwartaal van 2023 heeft de aannemer de tijd om de baggerwerkzaamheden uit te voeren.

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en de aannemer heeft zijn materiaal afgevoerd.