Baggeren watergangen Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop en Klein Houtdijk

In dit gebied gaan we baggeren. Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat en een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, als dat niet kan is het ook mogelijk dat hij de bagger vervoert naar een weilanddepot waar het kan drogen. De bagger wordt dan getransporteerd door drijvende leidingen. Welke methode gekozen wordt, hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Wat is onze werkwijze?

Voorafgaand aan de werkzaamheden benadert de aannemer direct betrokken perceeleigenaren om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Vleuterweide

In het park Vleuterweide wordt op een aantal plekken ook bagger verspreid. Als we dit zouden afvoeren zorgt dit voor meer CO2 uitstoot en meer kosten. Daarnaast zouden grote vrachtwagens dwars door de woonwijk moeten gaan op weg naar een baggerdepot. De plaatsen waar de bagger verspreid mag worden kan zijn in overleg met de ecologen van de gemeente Utrecht bepaald. De gemeente Utrecht is eigenaar van het park. De plaatsen zijn zo bepaald dat er nog steeds gebruik gemaakt kan worden van het wandelpad. Waar de bagger naast het wandelpad wordt verspreid wordt minimaal 1 meter afstand tot het pad aangehouden. Op de smalle gedeeltes wordt geen bagger verspreid. Omdat de bagger met graafmachines uit de Heycop wordt gehaald vragen wij u, waar de machine aan het werk is, uw hond aan de lijn te doen. Elders op deze pagina staat een kaart (pdf, 13 MB) met daarop aangegeven waar de bagger verspreid mag worden. Een deel, te noorden van het gemaal, is al gebaggerd. Het overige deel wordt in de eerste maanden van 2023 gebaggerd.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Overzichtskaart Vleuterweide

De grijze vlakjes zijn de delen waar bagger verspreid mag worden.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In deze fase zijn peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen, wordt het werk begeleid door een ecoloog. De werkzaamheden zijn al gestart.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden buiten zijn afgerond. De aannemer heeft tot en met de winter van 2023 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Het weilanddepot wordt in 2026 ontmanteld.