Projectplanning baggeren stedelijk gebied Leidsche Rijn

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen en waterbodemonderzoeken uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn de vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Op dit moment is de aannemer echter nog niet bekend. Planning zal worden aangepast zodra dit wel het geval is.

Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden afgerond zullen zijn.