Baggeren stedelijk gebied Leidsche Rijn

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap en de gemeente baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar dat mogelijk is, verspreidt de aannemer de bagger op de kant. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Waar er geen ruimte is of waar het slib vervuild is, wordt het afgevoerd naar een depot of naar een verwerker.

Waarom gaan we dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren en op welke manier deze uitgevoerd gaat worden. Op een aantal invalswegen worden borden geplaatst zodat de bewoners op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer de betrokken bewoners en bedrijven benaderen om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Samen met de gemeente Utrecht

We voeren dit project uit in samenwerking met de gemeente Utrecht. Gelijktijdig worden watergangen van de gemeente en van het waterschap gebaggerd om overlast in de omgeving te beperken.

Baggerkaart

Dit is een kaart van het gebied in Leidsche Rijn. De blauwe lijnen geven aan waar gebaggerd gaat worden.

De blauwe lijnen op de kaart geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen en waterbodemonderzoeken uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn de vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Op dit moment is de aannemer echter nog niet bekend. Planning zal worden aangepast zodra dit wel het geval is.

Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden afgerond zullen zijn.