Stikstofuitspraak zorgt niet voor vertraging dijkversterking

In mei van dit jaar heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongegrond verklaard. Dit heeft gevolgen voor (bouw)projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden waarbij stikstof wordt uitgestoten. De uitstoot mag namelijk geen nadelig effect hebben op de natuurgebieden.

Noodwet kabinet

Inmiddels heeft het kabinet een noodwet ingesteld, die ervoor zorgt dat dijkversterkingsprojecten doorgang kunnen vinden. Er wordt 250 miljoen Euro vrijgemaakt voor het compenseren met natuur bij deze projecten.

Geen vertraging Lekdijk

De stikstofuitspraak zal voor de dijkversterking Sterke Lekdijk daarom niet tot vertraging leiden. Wel voert het project extra onderbouwend onderzoek uit om de hoeveelheid stikstof door de aanleg en verbetering van de dijk aan te tonen. Ook wordt er geanticipeerd op het werken met innovatieve technieken en materialen; Sterke Lekdijk gaat een innovatiepartnerschap aan met bouwbedrijven. Deze aanbestedingsvorm stimuleert innovaties bij de dijkversterking.