Inspreken op Voorkeursalternatief dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen

Er is breed draagvlak onder bewoners en andere belanghebbenden voor het voorkeursalternatief dijkversterking en waardering voor de manier waarop mensen mee konden denken over het ontwerp. Dat is een van de conclusies uit het bestuurlijk overleg van 6 mei 2020 tussen waterschap, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Ook de bestuurders van de vijf overheden zelf staan positief tegenover het plan. Het is nu aan het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief met de titel ‘krachtig en beleefbaar’ vast te stellen.

Een veilige, fietsvriendelijke en mooie dijk

Waterveiligheid staat voorop bij de versterking van de Lekdijk. Waar mogelijk willen we de omgeving meteen mooier of beter maken als dat kan. Daarvoor hebben we de afgelopen twee jaar in nauw overleg met belanghebbenden onderzocht hoe de dijk te versterken. Het resultaat? Een plan voor een veilige dijk met een fietsvriendelijke weginrichting, een verhoogde biodiversiteit door extra natuurmaatregelen en bloemrijke buitentaluds én zo veel mogelijk behoud van het prachtige landschap en de agrarische bedrijvigheid. Ook is er ruimte gemaakt voor koppelkansen, zoals het verbeteren van het huidige vrijliggende fietspad bij Wijk bij Duurstede.

Trots op constructieve samenwerking en inbreng van belanghebbenden

Het waterschap is zeer positief over de constructieve samenwerking met bewoners en alle andere belanghebbenden. Samen is het Voorkeursalternatief tot stand gekomen: de best mogelijke oplossing voor het versterken van de Lekdijk in dit gebied. Tegelijk zijn er nog veel vragen bij belanghebbenden over hoe het plan er straks precies uit komt te zien, over de grond die het waterschap wil verwerven en over de ingebrachte ideeën.

Hoe gaat het nu verder?

Het plan wordt op 11 juni 2020 besproken in de commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) van het waterschap. Bij deze vergadering is het mogelijk gebruik te maken van het spreekrecht. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het voorstel of als u het algemeen bestuur iets mee wilt geven voor de besluitvorming. Daarna gaat het plan naar het algemeen bestuur van 1 juli 2020.

Het voorkeursalternatief is een plan op hoofdlijnen. Daarom wordt het plan in de volgende fase in meer detail uitgewerkt tot een definitief Projectplan. Ook worden alle koppelkansen dan verder onderzocht en kunnen nog nieuwe worden toegevoegd. Het waterschap nodigt belanghebbenden van harte uit om dan opnieuw mee te denken om tot het beste plan te komen. De manier waarop dat kan maken we later dit jaar bekend.