Wat komt er de komende periode aan?

Maakbaarheidsproef innovatie kunststof damwand

Van september tot en met november vindt er een maakbaarheidsproef plaats van de innovatie ‘kunststof damwand’ aan de dijk. De kunststof damwand is een duurzamer alternatief voor de stalen damwand. Met de proef testen we hoe een specifiek type kunststof damwand kan worden aangebracht en hoe het zich verhoudt tot de plaatselijke bodemopbouw. Indien de proef slaagt kan de kunststof damwand breder ingezet worden.

Tijdens de proef wordt er op twee plekken over een lengte van ruim 100 meter kunststof damwanden aangebracht aan de binnenkant van de dijk, onderaan het talud. Een groot gedeelte van deze damwanden blijft zitten als onderdeel van de dijkversterking. Het andere gedeelte wordt als onderdeel van de proef weer verwijderd. De damwanden worden onder de grond afgewerkt. Na afloop van de werkzaamheden wordt het werkterrein weer hersteld en afgewerkt in de oude staat. De proef wordt uitgevoerd aan de binnenkant van de dijk, ter hoogte van Lekdijk 1a en 1b te Amerongen en Rijndijk 6 en 7 te Wijk bij Duurstede. Op onderstaande kaartjes ziet u de precieze locaties.

Gedurende de werkzaamheden blijft de dijk open voor verkeer. Het materieel (zoals kranen) en materiaal (zoals de kunststof damwanden) is opgesteld onderaan de dijk. Mogelijk ervaart u hinder van het transport hiervan naar de locaties en van het geluid bij het aanbrengen van de damwanden. Uiteraard doen we ons best om de hinder te beperken. Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom deze proef en de dijkversterking. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met omgevingsadviseur Robert Casteleijn via robert.casteleijn@hdsr.nl.

Locatie 1 van de maakbaarheidsproef
Locatie 1: Binnentalud tussen Rijndijk 6 en 7 te Wijk bij Duurstede
Locatie 2 maakbaarheidsproef
Locatie 2: Binnentalud tussen Lekdijk 1a en 1b te Amerongen

Ecologisch veldonderzoek

Van april tot en met oktober vindt er ecologisch veldonderzoek aan de dijk plaats. Voor het project zijn recente gegevens nodig over beschermde flora en fauna langs de dijk. Sommige gegevens zijn mogelijk verouderd, daarom is bijwerken van de gegevens noodzakelijk. Waarnemingen vinden doorgaans plaats vanaf de dijk, bijvoorbeeld met behulp van een verrekijker, en worden overdag of in de avonduren uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek

De volgende fase van archeologisch vervolgonderzoek zal in de zomer en het najaar van 2024 plaatsvinden, voorafgaand aan de start van het hoogwaterseizoen. Enkele werkterreinen zullen met handmatig booronderzoek worden onderzocht, om te kijken of op deze locaties indicaties bestaan voor de (verwachte) aanwezigheid van archeologische resten. Op basis van deze inzichten kan worden bepaald of er een risico is dat archeologische resten worden geraakt met de werkzaamheden en of hier nog verder onderzoek naar nodig is.

Naast het onderzoek bij de werkterreinen, zal ook een doorstart worden gemaakt met het archeologisch proefsleuvenonderzoek voor enkele locaties van de dijkversterking waar, op basis van het eerder uitgevoerd onderzoek, mogelijk archeologische resten te verwachten zijn. Het gaat dan met name om resten van huisplaatsen, die vanaf het ontstaan van de Lekdijk in de 12e eeuw aan de voet van de dijk waren gelegen. Verder zal buitendijks in de Lunenburgerwaard verder archeologisch onderzoek plaatsvinden naar de voorloper van de huidige Lekdijk en nader onderzoek naar een oudere vindplaats die hier vorig jaar tijdens het proefsleuvenonderzoek is aangetroffen.