Definitieve vergunningen dijkversterking ter inzage gelegd

Er is een belangrijke stap genomen in de planprocedure voor de dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen. In dit nieuwsbericht vertellen we hier meer over. Recent heeft provincie Utrecht het projectplan Waterwet voor de dijkversterking goedgekeurd en een beschikking op de vergunning Wet Natuur Bescherming afgegeven. Nu zijn het definitieve projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen ter inzage gelegd.

Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve vergunningen inzien?

Van 3 oktober 2023 tot en met 13 november 2023 zijn de volgende definitieve stukken ter inzage gelegd. Het betreft hier de definitieve versies van:

  • Goedkeuringsbesluit van provincie Utrecht
  • Projectplan Waterwet
  • Milieueffectrapport
  • Ontheffing Wet Natuurbescherming (soorten)
  • Vergunning Wet Natuurbescherming
  • Omgevingsvergunningen kappen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug

De eerste ter inzageleggingstermijn, van december 2022 tot februari 2023, betrof het ontwerp projectplan en de ontwerpvergunningen. Nu zijn deze stukken definitief.

De stukken zijn digitaal en geprint ter inzage gelegd. De digitale stukken kunt u vinden op de volgende pagina’s:

De geprinte stukken zijn tijdens kantooruren in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeente Wijk bij Duurstede: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Kerkplein 2, Doorn.

Vanaf de dag na publicatie van de stukken is het zes weken lang mogelijk om een beroep in te dienen tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Utrecht. Dit beroep wordt vervolgens behandeld bij de Raad van State. Zie voor meer informatie de publicatie (link hierboven).

Wat ging vooraf?

In de periode van 23 december 2022 tot en met 17 februari 2023 hebben het ontwerp projectplan ‘Waterwet dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen’, het Milieueffectrapport en een aantal ontwerpvergunningen voor de dijkversterking ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend.

Alle ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voorzien van een antwoord. Deze antwoorden zijn opgenomen in een Nota van Antwoord. Enkele zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing die verwerkt is in het definitieve projectplan Waterwet voor de dijkversterking.

Dit definitieve projectplan Waterwet inclusief de Nota van Antwoord is behandeld in de gecombineerde Commissie BMZ-SSK van HDSR op 15 juni 2023. Vervolgens heeft het algemene bestuur van HDSR op 5 juli 2023 het projectplan Waterwet inclusief de Nota van Antwoord vastgesteld. Tot slot heeft provincie Utrecht op 19 september 2023 het goedkeuringsbesluit genomen.

Parallel aan de doorlopen procedures voor het projectplan Waterwet, MER en ontwerpvergunningen is ook een vergunning voor de Wet Natuur Bescherming (Wnb) aangevraagd. Provincie Utrecht heeft op 31 mei 2023 een ontwerp beschikking afgegeven. Deze heeft in de periode van 8 juni t/m 14 juli 2023 ter inzage gelegen. Ook hierop zijn zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en ook weer voorzien van een antwoord welke is opgenomen in de Nota van Antwoord. Geen enkele zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de beschikking. Op 7 september 2023 heeft provincie Utrecht de definitieve beschikking voor deze Wnb-vergunning afgegeven.

We hopen u hiermee voldoende tot dienst te zijn geweest. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.