Werkgroepen zorgen voor interessante inzichten en mogelijkheden voor het gebied

De afgelopen maanden hebben er werkgroepen plaatsgevonden over de onderwerpen hondenuitlaters en pleisterplaats. Samen met bewoners en andere belanghebbenden heeft het waterschap geïnventariseerd waar behoefte aan is en wat er mogelijk zou zijn voor Salmsteke.

Werkgroep hondenuitlaters

Een groep hondenuitlaters heeft samen met Staatsbosbeheer en het recreatieschap in diverse bijeenkomsten verkend hoe natuur en recreatie samen kunnen gaan bij Salmsteke. Vanuit natuuroogpunt is de uitdaging om stroomdalgrasland een kans te geven op een hoger gelegen 'duin' tussen de aan te leggen geul en de rivier. Stroomdalgraslanden zijn natuurlijke, hooggelegen grazige begroeiingen langs de rivieren. Daarbij zijn de graslanden soortenrijk, relatief open en groeien ze op droge, voedselarme en zandige gronden. Door met elkaar in gesprek te gaan, zijn de wederzijdse ambities en wensen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een substantiële wandelronde voor hondenuitlaters, met plekken waar de hond in het water kan. Ook is er een deel waar honden niet mogen komen, zodat het stroomdalgrasland zich kan gaan ontwikkelen.

Werkgroep pleisterplaats

Met inwoners van Lopik en Ameide heeft het waterschap, samen met het recreatieschap, gekeken naar een mogelijke pleisterplaatsfunctie voor Salmsteke. Een aantal locaties in Utrecht zijn bezocht om meer gevoel te krijgen bij een pleisterplaatsfunctie en welke uitstraling dat heeft. Met de geul en zwemplas, die onderdeel zijn van het plan bij Salmsteke, is er een beeld gevormd van een mogelijkheid voor dit gebied. De werkgroep is van mening dat het gebied een uitstraling moet hebben dat iedereen welkom is. Kleinschalige horeca moet geen doel op zich zijn, maar als verbindende factor fungeren. Ook moet recreatie mogelijk zijn, zonder gebruik te maken van de horeca. De horeca zelf dient zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en gebruik te maken van natuurlijke materialen.

Verslagen van de werkgroepen

Naast dit artikel vindt u de verslagen van de werkgroepbijeenkomsten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Heeft u vragen over de werkgroepen, neemt u dan contact op met Ralph Gaastra via +316 2458 6324.