Proefopstelling dijkversterking bij Salmsteke

In november van dit jaar informeerden wij u tijdens onze wandelingen over de proefopstelling voor de Prolock filterschermen, een innovatieve techniek om piping te voorkomen. Met de zogenoemde veldproef onderzoeken we of en zo ja op welke wijze we deze schermen het beste kunnen plaatsen. De proef is gestart in het najaar van 2021.

Piping en invloed van Prolock filterschermen

Piping houdt in dat kwelwater bij hoogwater zand wegspoelt onder de dijk, wat de dijk instabiel maakt. Kwelwater is grondwater dat door grote waterdruk aan de oppervlakte komt.  Met de Prolock filterschermen willen we, waar mogelijk, het pipingprobleem voorkomen. De filterconstructie plaatsen we verticaal aan de binnenzijde van de dijk en loopt van iets onder het maaiveld tot enkele meters in de zandlaag die gevoelig is voor piping. Voor deze verticale maatregel is beperkt ruimte nodig, zodat de impact op de omgeving minimaal is.

Planning

Voor deze proef plaatsen we in de uiterwaard schermen van zes meter. Vlakbij de in- en uitrit testen we de werking van schermen van tien meter. We volgen een strakke planning voor het ontwikkelen van deze innovatieve techniek.

Voor een tijdige afronding van de veldproef, was het noodzakelijk hiermee al in het najaar (het gesloten seizoen) aan de slag te gaan.
Zo lopen we geen onnodige vertraging op voor de realisatie van de dijkversterking in april 2023. Omdat het werkzaamheden zijn in het gesloten seizoen hebben we hierover afstemming gezocht met de betrokken partijen en stelden we een waterveiligheidsanalyse op.

Waterveiligheidsanalyse en voorwaarden werkzaamheden

In de waterveiligheidsanalyse hebben we vastgelegd op welke wijze we veilig kunnen werken in het hoogwaterseizoen en welke maatregelen we moeten nemen als hoogwater optreedt.

Voorafgaand aan de veldproef in het najaar, hebben we toestemming gevraagd aan Rijkswaterstaat. De gemeente Lopik verleende een omgevingsvergunning voor het maken van de tijdelijke inrit.

Resultaten en tweede veldproef

De veldproef is inmiddels afgerond. In een volgend nieuwsbericht komen we terug met de resultaten van de uitgevoerde veldproef. Deze resultaten nemen we ook mee in een tweede veldproef.

Medio april tot juni 2022, in het open seizoen, voeren we een tweede veldproef uit. We stellen de bewoners en organisaties in de buurt van de proefopstelling hiervan tijdig op de hoogte.


Schematische weergave van de Lekdijk met voorbeeld van ingebracht Prolock filterscherm

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de veldproef met de Prolock filterschermen of heeft u vragen over de dijkversterking? Neemt u dan contact op met ons projectteam, via sterkelekdijk@hdsr.nl. U kunt ook bellen met Ralph Gaastra, omgevingsmanager van dijkversterkingstraject Salmsteke, telefoonnummer 06 - 2458 6324.