Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd

Voor het uitwerken van de plannen van Salmteke Ontkiemt! wordt onder andere gekeken naar de effecten op het milieu. Hiervoor wordt een milieueffectrapportage opgesteld, die onderdeel is van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit document is eerder opgesteld voor de hele Sterke Lekdijk. Omdat bij Salmsteke er niet alleen sprake is van een dijkversterking, maar ook de herinrichting van de uiterwaard, is er besloten om een aparte Notitie op te stellen voor Salmsteke Ontkiemt. Dit document staat nu online en ligt (digitaal) ter inzage tot en met 3 februari 2021.

Wat leest u in de Notitie?

Met de Notitie informeren we u over de start van de milieueffectrapportage, de werkwijze en de wijze van effectbeoordeling. Lees de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 1.3 MB).

Zienswijzen indienen

De Notitie ligt vanaf 16 december tot en met 3 februari 2021 (digitaal) ter inzage. In verband met de vakantie hebben we ervoor gekozen om de Notitie niet zes, maar zeven weken ter visie te leggen. U kunt op dit document reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De zienswijzen worden gebundeld en beantwoord. De provincie Utrecht is gecoördineerd bevoegd gezag. U kunt uw zienswijze daarom richten tot dhr. M. Feijt via zienswijzen@provincie-utrecht.nl of Postbus 80300, 3508TH Utrecht. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens bij het indienen van uw zienswijze.

En daarna?

Uiteindelijk wordt de Milieueffectrapportage samen met het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp van het projectplan Waterwet voor de dijkversterking en natuurgeul ter inzage gelegd. Over al deze stappen zullen we u tijdig informeren, zodat u weet wanneer u kunt reageren.


Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is te downloaden via onderstaande link.