Prolock Filterscherm grootschalig toegepast bij dijkversterking Sterke Lekdijk

Het Prolock Filterscherm is de eerste productinnovatie van het dijkversterkingsprogramma 'Sterke Lekdijk' dat grootschalig wordt toegepast voor de versterking van de Lekdijk bij Salmsteke. Salmsteke is een van de trajecten waar de Lekdijk wordt versterkt. Het waterschap werkt hier samen met de innovatiepartner Mourik Infra. Na twee jaar onderzoek en evaluatie door interne en externe experts is het vertrouwen in het filterscherm bevestigd. Het directieteam van Sterke Lekdijk heeft besloten het scherm in 2024 over 800 meter toe te passen. Een hoogtepunt voor het innovatiepartnerschap van Sterke Lekdijk.


Waarom is Prolock ontwikkeld?

Een van de risico’s waardoor een dijk kan bezwijken is piping. Daarbij stroomt water onder de dijk door. Dat water voert zand mee, waardoor een open verbinding ontstaat met het achterland, een zogenaamde ‘pijp’. Het Prolock filterscherm gaat piping tegen.


Hoe werkt het Prolock Filterscherm?

Het Prolock Filterscherm is een kunststof scherm met een fijnmazig filter dat water doorlaat, maar fijn zand en andere gronddeeltjes tegenhoudt. De ondergrond en de waterhuishouding in en om de dijk worden hierdoor niet verstoord. Dat betekent minder problemen met grondwater, natte kelders of verdroging. Het scherm is gemaakt van gerecyclede kunststof kozijnen. Hierdoor is het duurzamer en veel minder milieubelastend dan een stalen damwand. Onderzoek toont aan dat het kunststof materiaal niet langzaam oplost in de bodem. Het Prolock Filterscherm wordt namelijk onder de grond geplaatst. Hierdoor is er geen invloed van UV, geen erosie door water en wind en geen aantasting door zuurstof. Bovendien geeft het bij het aanbrengen minder trillingen en geluid.


Veel partijen werkten samen

Tijdens de ontwikkeling van het Prolock Filterscherm werkten veel partijen samen, zoals: deskundigen van De Stichtse Rijnlanden, Mourik Infra, ABT en Profextru. Ook kennisinstituten en het HWBP waren bij de ontwikkeling betrokken.
Nadat het Prolock Filterscherm bij Salmsteke is toegepast, kunnen ook andere delen van Sterke Lekdijk hier hun voordeel mee doen. Sterker nog; deze innovatie komt straks ook ter beschikking voor andere waterschappen in Nederland. En dat is een prachtig resultaat van ons innovatiepartnerschap!”


Over Sterke Lekdijk

De Lekdijk is een van de belangrijkste dijken in Nederland. Als deze dijk doorbreekt overstroomt het noorden en westen van Nederland tot Amsterdam aan toe. Met enorme economische schade en veel menselijk leed tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de dijk in goede conditie is en blijft. In 2017 zijn hiervoor nieuwe, stengere normen vastgesteld.


Sterke Lekdijk kent een dijkversterkingsopgave van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Samen met zijn partners en de omgeving wil het waterschap ervoor zorgen dat de dijk het achterland veilig houdt. De dijkversterking biedt ook kansen om de dijk en het rivierenlandschap nog mooier te maken. De Stichtse Rijnlanden zet dan ook in op een veilige dijk, die ruimtelijk aantrekkelijk is en fungeert als verbindend element voor onder andere water, mobiliteit, cultuur, recreatie en natuur.


Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij versterken samen de komende 30 jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Om deze dijken duurzamer, met minder kosten en tijdig te kunnen versterken zijn innovaties belangrijk. Het programma Sterke Lekdijk valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma.