Waterschap en gebiedspartners zetten handtekening onder een veilige Lekdijk met volop kansen voor recreatie, natuur en cultuurhistorie

Een veilige Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, dat is wat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beoogt met het project Sterke Lekdijk. Daarnaast zijn er volop kansen voor het gebied als het gaat om recreatie, natuur en cultuurhistorie. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door het waterschap met de gemeente Lopik, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat spreken alle partijen de ambitie uit om gebiedsontwikkelingen samen op te pakken.

Gezamenlijke aanpak voor het hele gebied

De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk tussen Salmsteke in Lopik en Schoonhoven. Daarbij staat waterveiligheid voorop, maar ook een goede inpassing in het landschap is belangrijk. Er liggen volop kansen voor recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie. Door opgaven te bundelen, werken de partners aan een gebiedsaanpak waarin de verschillende kansen voor het gebied samenkomen en ambities kunnen worden gerealiseerd.

Dijkversterking biedt kansen

De dijkversterking biedt kansen om tegelijkertijd extra wensen in het gebied te realiseren. Bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage tussen de Lopikerwaard en de Lek en het uitvoeren van groot onderhoud aan gemaal De Koekoek in Lopik. De komende tijd wordt onderzocht welke kansen voor de omgeving daadwerkelijk mogelijk zijn.

Kansen voor recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie

Nu de Lekdijk moet worden versterkt, zijn er ook volop kansen om aan de slag te gaan met recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie in het gebied. Wandelroutes rond de dijk kunnen worden uitgebreid en veilig fietsen op de dijk is een belangrijk aandachtspunt. In de uiterwaarden kunnen de natuurwaarden worden versterkt, onder andere bij Willige Langerak en De Bol. Voor cultuurhistorie wordt er gekeken hoe de ‘heul’ Wiel en Vogelzang kan worden hersteld. Het gaat hier om een eeuwenoud uitstroomgemaal van de achterliggende polder.

Kennis en kunde bundelen

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven alle gebiedspartners aan enthousiast te zijn om de kansen voor het gebied te onderzoeken in de verkenningsfase. In deze fase wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en daarbij kunnen zij hun kennis en kunde bundelen. Door opgaven te combineren, kunnen deze vaak efficiënter worden uitgevoerd, met minder hinder voor de omgeving.

Ondertekening in coronatijd

Vanwege corona was het niet mogelijk om in een livebijeenkomst iedereen te laten tekenen. Daarom zijn de fysieke handtekeningen afzonderlijk verzameld en is er tijdens een digitale sessie nog een virtuele handtekening geplaatst. De gebiedspartners zijn blij dat op deze manier de samenwerkingsovereenkomst alsnog is ondertekend.