Waterschap stelt contouren vast voor de dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 6 oktober het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven. In dit Voorkeursalternatief staat op hoofdlijnen aangegeven wat het waterschap zal doen om de dijk langs de rivier de Lek ook voor de toekomst veilig te maken.

Plan op hoofdlijnen

Tijdens de verkenningsfase hebben we twee jaar gewerkt aan het plan voor de dijkversterking. Alle ideeën, kansen en opgaven zijn afgelopen tijd besproken en beoordeeld. Met als resultaat het zogeheten Voorkeursalternatief, een plan op hoofdlijnen. In de nota Voorkeursalternatief is opgenomen waar ondergrondse constructies komen, zoals een damwand of scherm, waar de dijk een stukje wordt verlegd of waar het talud van de dijk moet worden aangepast.

Samen met gebiedspartners en bewoners

We hebben bij het Voorkeursalternatief samengewerkt met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (de gebiedspartners). In het plan staan de meekoppelkansen van deze partijen beschreven. Meekoppelen houdt in dat je de projecten van de gebiedspartners combineert met de dijkversterking. Het gaat hierbij onder meer om recreatie, onderhoud van (rivier)natuur en het zichtbaar maken van cultuurhistorie. Zoals het restaureren van het gemeentelijk monument De Heul.

Els Otterman, hoogheemraad: “Ik waardeer de samenwerking met bewoners, ook al is het niet altijd makkelijk. We snappen heel goed dat bewoners kritisch zijn. De dijkversterking komt voor hen heel dichtbij. Het plan op hoofdlijnen is nu vastgesteld. In de volgende fase worden de plannen concreter. Juist die concretisering willen we samen met de bewoners doen.

Op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas vindt u meer informatie over de dijkversterking, zoals een filmpje over hoe de nieuwe dijk er uit komt te zien en een livestream met uitleg over het Voorkeursalternatief.

Hoe gaan we verder?

Nu het Voorkeursalternatief is vastgesteld, zal gestart worden met de planuitwerkingsfase van het project. Komend half jaar gaan we de ideeën en schetsen voor de uiterwaarden uitwerken, waarna in april 2022 de aannemer bij het project wordt betrokken om de planuitwerkingsfase verder vorm te geven. De realisatie is gepland in 2024.