Bloemrijke dijken maken dijken sterker en mooier

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht werken samen om de biodiversiteit te vergroten, onder meer bij het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. Een gevarieerde begroeiing van de dijken, met veel bloemen en grassen, is niet alleen mooier, het heeft ook nog tal van andere voordelen. Hoogheemraad Els Otterman van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wandelaar Martin van der Ploeg geven ‘een bloemlezing’ op de Lekdijk. Els Otterman: “Een dijk met gevarieerde planten en grassen is niet alleen mooier, maar maakt de dijk ook sterker.”

Samen sterk

In het kader van waterveiligheid wordt de Lekdijk over een lengte van 55 kilometer in de provincie Utrecht versterkt. Het veranderende klimaat maakt dit noodzakelijk als we droge voeten willen houden in de toekomst. De dijkversterking is een uitgelezen kans om ook de biodiversiteit te vergroten rond de dijken. Hierbij werkt het waterschap samen met de provincie en maken we het gebied veiliger, de natuurkwaliteit beter en het landschap mooier. Het hoogheemraadschap qua waterveiligheid en de provincie door het verbinden van de natuurlijke dijk met de natuur in de uiterwaarden.  waardoor deze elkaar versterken en een robuust natuurlint ontstaat langs de rivier.

Biodiversiteit onder druk

We kunnen als mensen niet leven zonder natuur, en toch wordt dit vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd. In de natuur heeft iedere plant en dier een functie, waardoor variëteit van soorten van belang is. En juist met die diversiteit gaat het niet goed In Nederland. Populaties broedvogels op akkers en weilanden zijn sinds 1900 met maar liefst 85% afgenomen, het aantal graslandvlinders met 8o%. Reden voor zowel het waterschap als de provincie om extra in te zetten op het behoud van bedreigde dier- en plantsoorten en vergroten van de biodiversiteit. De provincie heeft subsidies voor herstel van leefgebieden voor bedreigde soorten, stimuleert agrarisch natuurbeheer en bouwt aan een natuurnetwerk met haar partners. Het Waterschap let op bedreigde soorten bij haar activiteiten aan de dijk.

Bijen en vlinders

Uit onderzoek blijkt dat een dijk met een bloemrijk grasland sterker is, dan een dijk waar bijna niets anders dan gras op groeit. Els Otterman van het waterschap: “Dit komt door de goede wortelmat die ontstaat bij een variëteit aan bloem- en grassoorten. Met het stimuleren van bloemrijke dijken snijdt het mes dan ook aan twee kanten: een veiligere Lekdijk en meer biodiversiteit.  Door bijvoorbeeld te kiezen voor bloemrijke taluds, met bloemen als de margriet die met zijn prachtige kleuren niet alleen een mooie verschijning is, maar ook vlinders en bijen aantrekt.” Daarnaast zorgt het waterschap voor een maaibeheer dat goed is voor een soortenrijkdom aan fauna. Dit bevordert de groei van onder andere de kattendoorn, veldsalie, kruisdistel en waardevolle beemdkroon. De dijk met haar uiterwaarden blijft zo vol leven en aantrekkelijk voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

Denkend aan Holland

Martin, een passerende wandelaar over de dijk. “Sinds ik met pensioen ben wandel of fiets ik vanuit huis met grote regelmaat over de Lekdijk. Ik geniet met volle teugen van de bloeiende landjes langs het water en op de dijk met al het leven dat erbij hoort. Echt rivierenlandschap, zoals Marsman het beschrijft in zijn ode aan het Hollands landschap. De bankjes langs de dijk nodigen uit om er even bij stil te staan en ervan te genieten en naar het gezoem van bijen de luisteren. Ik wist niet dat een dijk met bloemen nog zo veel meer voordelen had. Wel ben ik op de hoogte van de plannen van de versterking van de Lekdijk, omdat ik een bijeenkomst hierover heb bijgewoond. Goed om te horen, dat naast een sterke dijk ook aandacht wordt geschonken aan natuurontwikkeling.”


Bloemrijke dijken

Hoogheemraad Els Otterman langs de Lekdijk

Bloemrijke dijken bij het waterschap

Wilt u meer weten over bloemrijke dijken en het waterschap?

Biodiversiteit en de Provincie Utrecht

Benieuwd naar wat de provincie Utrecht nog meer doet op het gebied van biodiversiteit?