Gebiedsavond planuitwerking dijkversterking Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met de planuitwerkingsfase voor het dijkversterkingstraject Nieuwegein. Tijdens de informatieavond op 10 april licht het waterschap toe wat ze de afgelopen periode gedaan heeft en wat u de komende jaren kunt verwachten. Omwonenden en iedereen die belangstelling heeft, zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

In de Planuitwerkingsfase werken we het eerder vastgestelde Voorkeursalternatief, een ontwerp in hoofdlijnen, verder uit. Ook voeren we onderzoeken uit in en rond de dijk en doorlopen we een aantal wettelijke procedures.

Informeren en in gesprek

We starten de avond met een korte presentatie waarin we stilstaan bij het Voorkeursalternatief, en wat u de komende jaren kunt verwachten. Ook nemen we u mee in het besluit om de renovatie van de Oude Sluis mee te nemen in het project. Na dit algemene gedeelte spreken we aan de hand van thematafels verder over onder andere grondverwerving, innovaties en de Oude Sluis. Hier heeft u uitgebreid de tijd om medewerkers van het waterschap te spreken en uw vragen, wensen en of zorgen te delen.

Project Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven (55 km). Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk veilig blijft en ook in de toekomst een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt. De dijkversterking biedt kansen om de dijk en het omliggende gebied mooier te maken. We zetten in op een veilige dijk, die ruimtelijk aantrekkelijk is en als verbindend element werkt voor onder andere water, mobiliteit, cultuur, recreatie en natuur. Dat doen we zo duurzaam mogelijk, op een vernieuwende manier en met behulp van nieuwe methodieken en producten. De versterking van de Lekdijk is onderdeel van de landelijke aanpak om Nederland te beschermen tegen hoogwater en overstromingen. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).


Wat, waar en wanneer?

Wat: Informatieavond Planuitwerkingsfase dijkversterking Nieuwegein

Waar: Fort Vreeswijk te Nieuwegein.

Wanneer: 10 april a.s.

Het programma

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er in de tijd als volgt uit.

19.15 – 19.30 uur: Inloop 
19.30 – 20:15 uur: Welkom & korte presentatie 
20:15 – 21:30 uur: Doorlopende informatiemarkt

Aanmelden

U bent van harte welkom! We willen u vragen om u aan te melden zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan per e-mail naar nieuwegein@hdsr.nl onder vermelding van ‘Gebiedsavond Nieuwegein’ en het aantal personen.