Waterschap stelt plan op hoofdlijnen dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis vast

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 7 juli het Voorkeursalternatief voor dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis vastgesteld. Dit houdt in dat het plan voor de dijkversterking op dit deel van de Lekdijk is goedgekeurd voor verdere uitwerking.

Plan op hoofdlijnen

Het Voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Hier is twee jaar lang aan gewerkt in de verkenningsfase. In deze fase zijn alle ideeën, kansen en opgaven steeds verder getrechterd, totdat er één plan is overgebleven: het Voorkeursalternatief. Dit is na alle afwegingen het best mogelijke ontwerp voor de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

Wat staat er in Voorkeursalternatief?

Het Voorkeursalternatief heeft de naam: ‘Waterliniedijk door bijzonder landschap, met kansen voor innovatie, recreatie en natuur’. Hierin staat beschreven hoe de dijk gaat worden aangepakt én welke kansen er zijn om samen met de gebiedspartners het gebied ook mooier te maken. De belangrijkste kenmerken op een rij:

  • Versterking van de dijk vindt grotendeels plaats door middel van verticale constructies aan de landzijde van de dijk.
  • Tussen de Beatrixsluis en Fort Honswijk wordt aan de kant van de boerderijen het binnentalud licht verflauwd om het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ op te lossen.
  • Tussen Fort Honswijk en de spoorbrug is er geen waterveiligheidsopgave.
  • Bij het dijkvak ten oosten van de A27 wordt de al aanwezige binnendijkse berm met een halve meter opgehoogd.
  • Kansen voor innovatie, recreatie, cultuurhistorie en natuur zijn onderzocht en worden waar mogelijk meegenomen bij de dijkversterking, ten behoeve van het behouden én versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Het volledige Voorkeursalternatief is in te zien op de website van het waterschap.

Samen met de omgeving

Het Voorkeursalternatief is samen met gebiedspartners als de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat tot stand gekomen. In het plan op hoofdlijnen is ook ruim aandacht voor projecten van de gebiedspartners die met de dijkversterking gecombineerd kunnen worden. Denk hierbij aan een verkeersveilige weginrichting, creëren van meer (rivier)natuur en het zichtbaar en beleefbaar maken van de cultuurhistorische Nieuw Hollandse Waterlinie elementen, zoals de inlaat bij Fort Honswijk. Bij het maken van de plannen zijn ook bewoners regelmatig geconsulteerd.

Hoe gaat het verder?

Na vaststelling van het Voorkeursalternatief gaat het waterschap, in overleg met bewoners en gebiedspartners, het ontwerp voor de dijk verder in detail uitwerken. Dit heet de planuitwerkingsfase. Hier is het waterschap ongeveer drie jaar mee bezig, waarna in de derde en laatste fase de dijkversterking wordt gerealiseerd.

Sterke Lekdijk

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is op zichzelf weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt er voor 2050 circa 1300 kilometer aan dijken versterkt.


Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Marc Wessels, tel: +31 30 209 7154.