Samenwerken aan een veilige, mooie en groene Lekdijk in het werelderfgoed van UNESCO

Gepubliceerd op 16 november 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Nieuwegein en Houten hebben op 15 november een overeenkomst getekend om samen te werken aan de plannen van het deelproject Sterke Lekdijk: Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Hiermee trekken zij samen op voor de ontwikkeling van een veilige en mooie Lekdijk en de directe omgeving.

Samenwerking is meer dan een veilige dijk

De samenwerking biedt kansen om de opgaven op het gebied van natuur, cultuurhistorie, verkeersveiligheid en recreatie van de gebiedspartners gelijktijdig te realiseren met de dijkversterking van het waterschap. Door werkzaamheden te koppelen en samen op te pakken, kunnen deze tegelijk plaatsvinden en is er minder overlast voor de omgeving. Zo werken bij het dijkversterkingstraject Culemborgse Veer - Beatrixsluis de provincie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap samen om de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls te geven. Ook onderzoeken het waterschap, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Nieuwegein of de weginrichting veiliger kan en of aanpassingen in het wegprofiel nodig zijn om de verkeersveiligheid te borgen. Deze informatie staat beschreven in het Beeldkwaliteitsplan mobiliteit en recreatie.  In aanvulling wordt bekeken wat mogelijke locaties zijn voor nieuwe rustpunten op de dijk. Hier kunnen recreanten vanaf de dijk  genieten van het prachtige waterlinielandschap. Dit landschap is onlangs door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Inlaatsluis Fort Honswijk

Daarnaast maakt de gemeente Houten met de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een plan om de inlaatsluis bij Fort Honswijk meer zichtbaar te maken. Ook wil de provincie Utrecht het cultuurhistorisch erfgoed Werk aan de Groeneweg en de Noordelijke Batterijen extra onder de aandacht brengen van de bezoekers. Ook de wandelpaden in dit gebied krijgen een betere aansluiting op deze cultuur-historische parels.

Doet u mee?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is zich bewust van de kennis die belangstellenden hebben van de Lekdijk en de omgeving. Het waterschap nodigt inwoners uit hun inbreng te delen en mee te denken over het dijkontwerp. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u dat laten weten via sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van het betreffende deeltraject.

Project Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Culemborgse Veer-Beatrixsluis, vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.


Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Van links naar rechts de ondertekenaars: Jos van Hees (RWS), Jelka Both (Staatsbosbeheer), Els Otterman (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), John van Engelen (gemeente Nieuwegein), Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht) en Hilde de Groot (gemeente Houten)