Reactienota informele zienswijzen staat online

Tot en met 9 september 2021 boden wij u de mogelijkheid om te reageren op het vastgestelde Voorkeursalternatief voor de dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis, het plan op hoofdlijnen voor de versterking van de Lekdijk. Dit kon via ons digitale bezoekerscentrum, per e-mail en per brief. Graag informeren wij u over de ontvangen reacties, oftewel de ‘informele zienswijzen’. Vanaf vandaag kunt u deze bekijken in de reactienota op onze website.

Het Voorkeursalternatief

Op 7 juli stelde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het Voorkeursalternatief vast, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Dit betekent de start van de volgende fase, de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase werken we het plan verder uit tot een definitief ontwerp voor de dijkversterking. Door deze detaillering van het plan, komt er steeds meer duidelijkheid over wat de versterking van de Lekdijk voor u betekent.

Informele zienswijzen

De mogelijkheid om informeel uw reactie in te dienen, is geen officieel wettelijk moment. Toch wilden wij u de mogelijkheid geven om te reageren op het Voorkeursalternatief, zodat wij uw reactie waar mogelijk kunnen meenemen bij de detaillering van het Voorkeursalternatief.

Nadat het Voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase verder is uitgewerkt, wordt het definitieve plan onder de nieuwe Omgevingswet vastgelegd in een ontwerp-projectbesluit (een plan met meer details). We verwachten dat we het ontwerp-projectbesluit voor de dijkversterking in 2023 kunnen publiceren. Dat is het moment om formeel (wettelijk) in te spreken. Via de nieuwsbrief en de projectwebsite houden we u op de hoogte over hoe dit in zijn werk gaat.

De reactienota

De reactienota staat vanaf vandaag op onze website. In de reactienota staan antwoorden op de meest gestelde vragen uit de zienswijzen. We ontvingen 26 informele zienswijzen. Thema’s die hierin veel naar voren kwamen, zijn:

  • draagvlak
  • grondverwerving
  • woongenot
  • taludverflauwing
  • de waterveiligheidsopgave
  • relaties tussen deze thema’s.

Indien u zelf een informele zienswijze heeft ingediend, ontvangt u ook een individuele reactie op al uw vragen. We gebruiken de reacties als basis om met de indieners van de zienswijzen in gesprek te gaan. De input uit die gesprekken dienen voor de verdere concretisering van het Voorkeursalternatief. We plannen in ieder geval voor het einde van dit jaar een gesprek met alle grondeigenaren.


De reactienota

U kunt de nota downloaden door op de volgende link te klikken: Reactienota Voorkeursalternatief (pdf, 775 kB).

De reactienota staat ook op onze website www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/.

Voorzijde reactienota informele zienswijzen Voorkeursalternatief - Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Vragen en contact

Heeft u vragen over de reactienota of andere opmerkingen over het plan voor de dijkversterking? Graag staat de omgevingsmanager Annelien Ter Meer u te woord, via telefoonnummer 06 5524 0572. U kunt ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.