Hoe gaan we om met wensen uit de omgeving?

Op 2 juni vorig jaar presenteerden we de Nota van Uitgangspunten (NvU), als startdocument voor de dijkversterking in de verkenningsfase. In deze nota benoemen we meekoppelkansen, als onderdeel van de dijkversterking. Alle betrokkenen bij de dijkversterking op het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis kunnen een meekoppelkans indienen. Hoe gaan we daar mee om?

Wat zijn meekoppelkansen?

Meekoppelkansen zijn werkzaamheden, wensen of projecten die eventueel gecombineerd zouden kunnen worden met de dijkversterking. Bijvoorbeeld om het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Dat kunnen grote projecten zijn, bijvoorbeeld de herinrichting van de uiterwaard of natuurontwikkeling, maar ook kleinere opgaven als het inrichten van een rustpunt of het verbeteren van een oprit. Gedurende de gehele verkennings- en planuitwerkingsfase kunt u meekoppelkansen indienen via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Afweging meekoppelkans

Elke meekoppelkans die we ontvangen, wegen we zorgvuldig af. We kijken hiervoor onder meer naar:

  • het effect op de veiligheid van de dijk;
  • mogelijkheden het tegelijk uit te voeren met de dijkversterking;
  • de voorwaarden voor een meekoppelkans;
  • hoe kansrijk het is.

Terugkoppeling

Na deze afweging koppelen we de uitkomst aan u terug via een persoonlijke brief. Het is mogelijk dat we uw meekoppelkans meenemen als onderdeel van het project. Een van de andere uitkomsten kan zijn dat er geen binding is met de dijkversterking. In sommige gevallen onderzoeken we of er kans op uitvoering bestaat via een van onze gebiedspartners. Nu we bij de afronding van de verkenningsfase komen, weten we beter welke wensen uit de omgeving vooralsnog haalbaar lijken en welke niet. Indieners van meekoppelkansen ontvangen hierover terugkoppeling in de maand juni.


Meer weten?

In onze Nota van Uitgangspunten vindt u meer informatie over meekoppelkansen en hoe het proces in elkaar zit. U kunt ook bellen met de omgevingsmanager Annelien Ter Meer op 06 552 405 72, of mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.