Verslag informatiebijeenkomst Kamerik 28 juni 2022

Op 28 juni heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de waterpeilen in het veengebied rond Kamerik. Hoewel de peilbesluiten voor dit gebied in 2007 en 2013 zijn genomen, zijn de vastgelegde waterpeilen nog niet overal ingesteld. Tijdens de bijeenkomst hebben wij uitgelegd dat dit met name te maken heeft met de vele werkzaamheden in het gebied. Inmiddels zijn deze allemaal afgerond en zijn we stapsgewijs aan het zakken naar de peilbesluitpeilen.

Beleidsveranderingen

Verder zijn er twee beleidsveranderingen toegelicht. De eerste is het veranderde beleid rond peilbesluiten: waar een peilbesluit voorheen 10 jaar geldig was, moeten peilbesluiten tegenwoordig actueel zijn. De andere verandering komt voort uit het Klimaatakkoord. Voor veenweidegebied wordt gestreefd naar het remmen van bodemdaling en daarmee het verminderen van de CO2-uitstoot uit de veenbodem. Een gevolg hiervan is dat de droogleggingen in het veenweidegebied in de toekomst kleiner zullen zijn dan vroeger. Een kleinere drooglegging zorgt namelijk voor minder bodemdaling. Maar er moet wel ruimte blijven voor landbouw, als duurzame en vitale sector. Het is de vraag of de peilen uit de peilbesluiten van 2007 en 2013 nog passend zijn, gezien deze ontwikkelingen. In de veengebieden rond Kamerik zou het zomerpeil 7 tot 19 centimeter lager worden dan het huidige peil. De vraag die voorgelegd is aan de aanwezigen van de informatieavond is: hoe kijken jullie hier tegenaan?

Reacties

Sommige boeren gaven op de bijeenkomst aan dat zij willen dat het peilbesluitpeil wordt ingesteld. Mede omdat dit peilbesluit hen een sterkere uitgangspositie geeft bij eventuele gesprekken over het verminderen van de drooglegging in de toekomst. Anderen willen wel iets zakken met het waterpeil, maar van hen hoeft het niet zo ver als is vastgelegd in het peilbesluit.

Vormen van peilbeheer

Ook is gesproken over een andere vorm van peilbeheer. In de meeste peilgebieden in Kamerik is het peil nu nog jaarrond hetzelfde. In het peilbesluit zijn zogeheten zomer- en winterpeilen vastgelegd, waarbij het peil in het najaar omlaag gaat naar het winterniveau, en in het voorjaar weer omhoog naar het zomerpeil. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben enkele aanwezigen aangegeven dat zij de voorkeur hebben voor dynamisch peilbeheer. Dit is een systeem waarbij het waterpeil wordt gestuurd binnen een van tevoren vastgestelde boven- en ondergrens. Net zoals een zomer- en winterpeilbeheer zijn er meerdere peilen, maar de overgangen zijn minder strak geregeld. Dat biedt de mogelijkheid om in te spelen op bijvoorbeeld de grondwaterstand, het bodemvochtgehalte en de weersomstandigheden.

Wantrouwen

Verder hebben sommige boeren aangegeven dat zij erg teleurgesteld zijn dat de peilbesluitpeilen nog niet zijn ingesteld. Hierover is volgens hen te weinig communicatie geweest vanuit het waterschap. Dit alles leidt tot veel wantrouwen. Er is benadrukt dat ons uitgangspunt is dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Hoe verder?

We blijven als waterschap in gesprek met de bewoners en gebruikers van het gebied. Dit overleg zal op kleinere schaal plaatsvinden dan de informatiebijeenkomst van 28 juni. Samen met betrokkenen zullen we per polder of per peilgebied bekijken wat het beste peil is en de beste manier van peilbeheer. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren. In de tussentijd gaan we verder met het aanpassen van de peilen richting de peilen zoals vastgelegd in de peilbesluiten uit 2007 (Kockengen en Kamerik-Teylingens) en 2013 (Oud-Kamerik). Dit zal gebeuren in stappen van 3 centimeter per jaar.