Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een afwegingskader opgesteld voor het zorgvuldig en doelmatig nemen van een peilbesluit en het voorkomen van gebouwschade.

Schade

Als gevolg van een peilwijziging kan schade optreden. Schade die bijvoorbeeld kan optreden is maaivelddaling en schade aan bebouwing, natuur en archeologische vindplaatsen.

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade brengt effecten in beeld

Het beleidsplan 'Beslisboom peilbesluit en gebouwschade' biedt een standaard werkwijze om de effecten van een peilverlaging op de aanwezige bebouwing in beeld te brengen, en indien nodig passende maatregelen vast te stellen. Het betreft zowel een juridische als een technische afweging.