Achtergrondinformatie

De GHIJ heeft een belangrijke functie voor de waterafvoer binnen het beheergebied van het Waterschap. In de huidige situatie vindt deze waterafvoer plaats in westelijke richting naar de Hollandsche IJssel bij Gouda en in oostelijke richting via Utrecht naar het Amsterdam Rijnkanaal. De verwachting is dat deze afvoermogelijkheden in de toekomst vaker beperkingen zullen krijgen als gevolg van klimaatverandering en optredende zeespiegelstijging. De gebieden die water afvoeren naar de GHIJ, waaronder de Lopikerwaard, kunnen dan met maalstops naar de GHIJ en belemmerde waterafvoer te maken krijgen. Om hier op in te spelen, heeft het waterschap de wens om extra waterberging te realiseren in natuurgebied Willeskop en om een doorvoermogelijkheid te realiseren van de GHIJ naar de Lek. Met beide maatregelen krijgt het waterschap meer flexibiliteit in de sturingsmogelijkheden van het watersysteem van de GHIJ en de aanliggende polders. Dit maakt het mogelijk om optimaal in te spelen op de omstandigheden in het watersysteem en mogelijke knelpunten van wateroverlast.

Samenvattend is de doelstelling van het waterschap tweeledig:

  1. Realiseren van extra waterberging in natuurontwikkelingsgebied Willeskop (combinatie natuurontwikkeling en waterberging).
  2. Realiseren van een doorvoermogelijkheid van de GHIJ naar de Lek (gemaal de Koekoek);