Projectplanning Verbeteren watersysteem natuurgebied De Haak

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uit te voeren werkzaamheden staan beschreven in een ontwerp-projectplan ‘verbeteren watersysteem natuurgebied De Haak’. Bij het projectplan zit een tekening waarop alle maatregelen staan. Het ontwerp-projectplan ligt van 1 augustus 2022 t/m 18 september 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Op grond van de zienswijzen wordt de inspraaknotitie opgesteld, waarna het projectplan ter goedkeuring en vaststelling aan het college wordt aangeboden.

De planning is dat de werkzaamheden eind 2022/ begin 2023 starten.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond.