Verbeteren watersysteem natuurgebied De Haak

Laatst gepubliceerd op 5 september 2023

De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Door de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden, is de mogelijkheid ontstaan om samen met Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren.

Wat gaan we doen?

De verdroging van de Haeck komt met name doordat het water door de ondergrond wegstroomt naar de lager gelegen polders. Een bufferzone tussen De Haeck en de rivier De Meije in Polder Achtienhoven, moet het wegstromen van water beperken. In het westelijk deel van de polder is deze bufferzone inmiddels ingericht. De komende periode wordt het oostelijke deel van de bufferzone ingericht en worden twee pompgemalen gebouwd.

Waarom gaan we dit doen?

Het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit gebied heeft baat bij schoon water. Op het moment vormen verdroging en onvoldoende waterkwaliteit de grootste bedreigingen voor de natuur in het gebied.

Wat is onze werkwijze?

Inrichting bufferzone-oost

Na het westelijke deel moet nu het oostelijke deel van de bufferzone worden ingericht. De bufferzone wordt geïsoleerd van de rest van de polder door de aanleg van peilscheidingen. Het slootpeil in de oostelijke bufferzone wordt op het huidige niveau gehouden en wordt in de binnenkort niet meer geïndexeerd. Met de aanleg van de bufferzone wordt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier voorkomen dat water uit natuurgebied de Haeck naar polder Achttienhoven stroomt.

Opvoergemaal de Haak

Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de mogelijkheid gezien om het kwalitatief goede water van De Haeck te benutten voor de Nieuwkoopse Plassen waarbij ook Polder Zegveld ontlast wordt. Bij regenval wordt in de huidige situatie het overtollig water van De Haak afgevoerd naar de polder Achtienhoven. Door het plaatsen van een opvoergemaal wordt dit overtollige, kwalitatief goede water van De Haak afgevoerd naar de Nieuwkoopse Plassen. Het opvoergemaal wordt geplaatst vlakbij de Hollandsekade op de grens tussen De Haeck en de Nieuwkoopse Plassen.

Verplaatsen gemaal Bosweg

Door de inrichting van een bufferzone, is het niet meer mogelijk om met gemaal Bosweg dit peilgebied van water te voorzien. Het gemaal wordt verplaatst naar de overkant van de Milandweg. Het gemaal kan via een persleiding onder de Milandweg water onttrekken uit de polder Achttienhoven en de hoogwatervoorziening Bosweg. Door het gemaal te verplaatsen, kan de nieuwe bufferzone-oost op peil gehouden worden. De pomp van het gemaal is al een visvriendelijk type.

Kaart van het gebied

Op de kaart is met groen aangegeven waar pomp de Haak wordt geplaatst, in het licht blauw waar bufferzone-oost wordt aangelegd en in het blauw waar gemaal de Bosweg uiteindlijk wordt geplaatst.

Contact

Foto Jacco van Capelle
Jacco van Capelle
Projectleider

Bijzondere samenwerking

De Nieuwkoopse Plassen liggen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt daarom bij aan de bouw en financiering van de installatie. Deze pomp komt op het eigendom van Natuurmonumenten te staan. De pomp wordt betaald door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt het beheer en onderhoud van de pomp op zich.