Verbeteren watersysteem voor natuurgebied De Haak

De Nieuwkoopse Plassen en de Haak zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Dit is een laagveenverlandingsgebied waarin, naast veenplassen met bijzondere watervegetaties, een groot oppervlakte overgangsveen en moerasheide is gevormd. Het is tevens het meest westelijk gelegen verlandingsgebied waarin nog lokaal goed ontwikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen te vinden zijn. Het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit gebied heeft baat bij schoon water. Op het moment vormen verdroging en onvoldoende waterkwaliteit de grootste bedreigingen voor de natuur in het gebied.

Het grootste probleem in het gebied, de verdroging kan worden beperkt door aanleg van een hydrologische bufferzone in het noordelijke deel van polder Achttienhoven. De bufferzone moet voorkomen dat, als gevolg van een peilaanpassing in de polder Achttienhoven, de verdroging in De Haak toeneemt. De inrichting van de bufferzone aan de westkant van de Haak, het inrichten van een strook van circa 75 meter breed met een eigen waterhuishouding, is inmiddels nagenoeg afgerond.

Uit te voeren werkzaamheden

  1. Inrichting bufferzone oost
    Na het westelijke deel moet nu het oostelijke deel van de bufferzone worden ingericht. De bufferzone wordt geïsoleerd van de rest van de polder door de aanleg van peilscheidingen. Het slootpeil in de oostelijke bufferzone wordt op het huidige niveau gehouden en wordt in de nabije toekomst niet meer geïndexeerd. Met de aanleg van de bufferzone wordt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier voorkomen dat de wegzijging uit natuurgebied de Haak naar polder Achttienhoven toeneemt.
  2. Opvoergemaal De Haak
    Natuurmonumenten, Rijnland en HDSR hebben een kans gezien om het goede water van De Haak te benutten voor de Nieuwkoopse Plassen waarbij dan tegelijkertijd de polder ontlast wordt. Bij regenval wordt in de huidige situatie het overtollig water van De Haak afgevoerd naar de polder Achttienhoven. Door het plaatsen van een opvoergemaal kan dit overtollig water worden afgevoerd naar de Nieuwkoopse plassen. Het opvoergemaal wordt geplaatst nabij de Hollandse kade op de grens tussen De Haak en de Nieuwkoopse plassen.
  3. Verplaatsen gemaal Bosweg
    Door de inrichting van een bufferzone is moet de hoogwatervoorziening Bosweg op een andere manier van water worden voorzien worden. Het is niet meer mogelijk om met gemaal Bosweg dit peilgebied van water te voorzien. Het gemaal wordt verplaatst naar de overzijde van de Milandweg. Het gemaal kan hierdoor water onttrekken uit de polder Achttienhoven en, via een persleiding onder de Milandweg, de hoogwatervoorziening Bosweg en de nieuwe bufferzone oost op peil houden. De pomp van het gemaal is al een visvriendelijk type.

Procedure

De uit te voeren werkzaamheden staan beschreven in een ontwerp-projectplan ‘verbeteren watersysteem natuurgebied De Haak’. Bij het projectplan zit een tekening waarop alle maatregelen staan. Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken, van 1 augustus 2022 t/m 18 september 2022, ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Op grond van de zienswijzen wordt de inspraaknotitie opgesteld, waarna het projectplan ter goedkeuring en vaststelling aan het college wordt aangeboden. De uitvoering van de werkzaamheden staan eind 2022 / begin 2023 gepland.


Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over het ontwerp-projectplan en de inspraak kunt u contact opnemen met de projectbeheerder Arjan Koerhuis, arjan.koerhuis@hdsr.nl

Ontwerp-projectplan ter inzage

Het ontwerp-projectplan ligt ter inzage van 1 augustus tot en met 18 september 2022. U kunt hiervoor een zienswijze indienen.