Projectplanning baggeren watergangen Benschop-noord en Blokland

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog. Tot december 2023 heeft de aannemer de tijd. Het weilanddepot wordt na maximaal 3 jaar, november 2026, opgeruimd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra deze informatie bekend is, wordt deze planning aangevuld.